ลักษณะของข้อมูล

1
2596

1. ข้อมูลตัวเลข (numerical data)

ได้แก่ กลุ่มตัวเลขทั้งที่เป็นจำนวนเต็ม ทศนิยม หรือจำนวนจริง ข้อมูลลักษณะนี้ใช้กันในการศึกษา คำนวณทางวิทยาศาสตร์ การพยากรอากาศ เศรษฐกิจ ข้อมูลดัชนีหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น


2. ข้อมูลตัวอักขระ (alphabetical data)

ได้แก่ ตัวอักษรที่ใช้ในการเขียนภาษาต่าง ๆ ทุกภาษา เช่น  ตัวอักษร A-Z ,ก-ฮ,สระ,วรรณยุกต์ รวมทั้งสัญลักษณ์และเครื่องหมายต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้สามารถครอบคลุมสารสนเทศที่ใช้กันทั่วไปในทุกวงการ ทั้งการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิทยาศาสตร์และธุรกิจการพาณิชย์เป็นต้น


3. ข้อมูลกราฟิก (Graphic data) 

ได้แก่ ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นรูปภาพ รูปจำลองรูปวาด การวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขและแสดงผลในรูปของแผนผัง แผนภูมิ กราฟต่าง ๆ


4. ข้อมูลเสียง (Voice Data)

ได้แก่ ข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสารด้วยภาษาพูด เสียงร้อง เสียงกริ่ง เสียงจากวิทยุ ฯลฯ โดยทั่วไปมักจะใช้ข้อมูลหลายประเภทควบคู่กันไปในการสื่อสารและปฏิบัติงาน เช่น  ใช้ข้อมูลเสียงในการสื่อสาร พูดคุย ประชุมและสั่งงาน เขียนบันทึกข้อความในการสั่งการและสื่อสาร และอ่านข้อมูลทั้งที่เป็นตัวอักษร รูปภาพ เป็นต้น


อ้างอิง

กนกพร หน่อมาก, “การนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ” สืบค้นจากเว็บไซต์ http://comedu.nstru.ac.th/5581135059/index.php/3/2016-03-07-10-50-46 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562

กูหารง บูซาแล, “การนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ”  สืบค้นจากเว็บไซต์ https://sites.google.com/site/loryeng2/karna-senx-khxmul-laea-sarsnthes เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562

Comments are closed.