ข้อควรปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ต

1
4593

อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง ดังนั้นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจึงต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับมารยาท ข้อปฏิบัติ รวมไปถึงกฎหมายในการใช้งานอินเทอร์เน็ต เพื่อให้การใช้งานเครือข่ายร่วมกับผู้อื่นเกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ มารยาทและข้อควรปฏิบัติในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ได้แก่

  • ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และข่าวสารต่าง ๆ ก่อนนำไปเผยแพร่บนเครือข่าย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง
  • ควรเผยแพร่ข้อมูล และข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ ไม่ควรนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ขัดต่อศีลธรรมและจริยธรรมอันดี รวมทั้งข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น
  • ไม่ส่งหลักฐานส่วนตัวของตนเองและคนในครอบครัวให้ผู้อื่น เช่น สำเนาบัตรประชาชน เอกสารต่าง ๆ รวมถึงรหัสบัตรต่าง ๆ
  • ระมัดระวังการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงคำโฆษณาชวนเชื่ออื่น ๆ
  • ไม่บันทึกยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดขณะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะ
  • อย่าส่งต่อซึ่งภาพหรือข้อความ หรือภาพเคลื่อนไหวที่ผิดกฎหมาย


ผลกระทบของอินเทอร์เน็ต

     อินเทอร์เน็ตทำให้การสื่อสารข้อมูลเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว ทำให้มีบทบาทและความสำคัญเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ และมีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบดังนี้

          ด้านบวก

1. การติดต่อสื่อสารสะดวก รวดเร็ว ประหยัด

2. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษา

3. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

          ด้านลบ

1. มีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม

2. เกิดช่องว่างระหว่างคนในสังคม

3. เกิดการละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล

4. การเกิดปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
อ้างอิง

บริษัท ไอทีดิจิท เซิร์ฟ จำกัด, “หลักการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย”, จากเว็บไซต์ https://www.itdigitserve.com/  สืบค้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562

สรายุธ เนียมประดิษฐ์, “มารยาทและข้อปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ต” ,จากเว็บไซต์ https://sites.google.com/site/poxsw2/internet/regularity-internet สืบค้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562

Comments are closed.