ขั้นตอนการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ

1
4204

ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ที่มีอยู่ในโลก ใช้แทนด้วยตัวเลข ภาษาหรือสัญลักษณ์ที่ยังไม่มีการปรุงแต่งหรือประมวลใด ๆ ถ้าเห็นคำว่าข้อมูลในทางคอมพิวเตอร์ จะหมายถึงข้อเท็จจริงที่มีการรวบรวมไว้และมีความหมายในตัวเอง

สารสนเทศ (Information) หมายถึง การนำเสนอข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มาผ่านกระบวนการ (process) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ หรือหมายถึงข้อมูลที่ได้ถูกกระทำให้มีความสัมพันธ์  หรือมีความหมายนำไปใช้ประโยชน์ได้


หลักการนำเสนองาน

การนำเสนองานที่ดีควรทำเป็นขั้นตอน เริ่มจากการวางโครงร่างความคิด ต่อไปจัดทำรายละเอียดเนื้อหาและจัดทำเป็นสไลด์ ซึ่งจะทำให้ไปได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
          1. การกำหนดหัวข้อ คือ การกำหนดหัวเรื่องที่ต้องการรวบรวม โดยเลือกหัวข้อที่สนใจ แต่ควรจะมีขอบเขตและเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ซ้ำซ้อนและมีประโยชน์

          2. การรวบรวมข้อมูล คือ การรวบรวมและจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่จะนำเสนอให้ถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อเตรียมไว้สำหรับการใช้งาน วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล อาจแบ่งเป็นวิธีการใหญ่ๆ ได้ 3 วิธี คือ

             2.1 การสังเกต หมายถึง การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองโดยตรง เช่น การสังเกตเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

             2.2 การสัมภาษณ์หรือการสอบถาม หมายถึง การรวบรวมข้อมูลจากคนอื่นโดยผู้ถามใช้คำพูดใน การถามและผู้ตอบใช้คำพูดในการตอบ

             2.3 การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารหรือแหล่งที่เก็บข้อมูล เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร คอมพิวเตอร์ ที่บันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง

          3. การตรวจสอบข้อมูล เนื่องจากข้อมูลที่จัดเก็บนี้มีจำนวนมาก เมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเข้ามาแล้วต้องมีการตรวจสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้อง ข้อมูลต้องเชื่อถือได้

          4. นำเสนอข้อมูล เป็นการนำข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษามานำเสนอ หรือทำการเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบ หรือนำไปวิเคราะห์เพื่อไปใช้ประโยชน์
อ้างอิง

กูหารง บูซาแล “การนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ” จากเว็บไซต์ https://sites.google.com/site/loryeng2/karna-senx-khxmul-laea-sarsnthes สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562

https://i.ytimg.com/vi/SFBQf5e3n3Y/maxresdefault.jpg สืบค้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562

Comments are closed.