รู้จักกับโปรแกรม Scratch

1
711

Scratch เป็นภาษาโปรแกรมที่ใช้สำหรับเขียนโปรแกรมแกรมด้วยแผ่นภาพหรือ บล็อก ที่นำมาต่อกันเป็นจิ๊กซอว์เพื่อให้โปรแกรมทำงานตามต้องการได้โดยไม่ต้องพิมพ์คำสั่งของภาษาโปรแกรม โดยทุกคำสั่งจะถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบของบล็อกคำสั่ง เราสามารถสร้างแอนิเมชั่น เกมส์ ดนตรี ศิลปะ หรือโปรแกรมในรูปแบบต่างๆ ได้ เมื่อเราสร้างชิ้นงานเสร็จแล้ว สามารถนำชิ้นงานไปแสดง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นบนเว็บไซต์ได้ ทำให้ผู้เรียนได้รู้หลักการและแนวคิดการเขียนโปรแกรมไปพร้อมกับการคิดอย่างสร้างสรรค์ มีเหตุผล และเป็นระบบ

          รูปแบบคำสั่งของโปรแกรม Scratch มีการจัดวางส่วนประกอบไว้ในแผ่นเดียว แบ่งหมวดหมู่การใช้งาน ทำให้ง่ายต่อการจดจำ และช่วยลดความผิดพลาดได้เป็นอย่างดี

หน้าตาโปรแกรม Scratch

ส่วนประกอบของโปรแกรม Scratch

หน้าจอโปรแกรม Scratch สามารถแบ่งตามหน้าที่การทำงานส่วนต่างๆ ดังนี้

หมายเลข 1 แถบเมนู เป็นแถบรวบรวมคำสั่งการทำงานต่างๆ ที่มีอยู่ในเครื่องมือ

หมายเลข 2 เริ่มและหยุดการทำงาน

หมายเลข 3 เครื่องมือการแสดงผล ประกอบด้วย
– ปุ่มแสดงเวทีขนาดเล็ก
– ปุ่มแสดงเวทีขนาดใหญ่
– ปุ่มนำเสนอเต็มจอ

หมายเลข 4 เวที เป็นพื้นที่สำหรับแสดงผลลัพธ์จากการทำงานของโปรแกรม

หมายเลข 5 หน้าต่างจัดการเวที เป็นพื้นที่สำหรับทำงานกับเวที จะแสดงฉากหลังที่กำลังถูกใช้บนเวที การเพิ่มฉากหลัง เสียงประกอบ และใส่โปรแกรมกำกับการแสดงในส่วนของเวที

หมายเลข 6 ตัวละคร เป็นส่วนที่ใช้จัดการเกี่ยวกับตัวละครต่างๆ ของโปรแกรม

หมายเลข 7 พื้นที่เขียนโปรแกรม

หมายเลข 8 แถบเครื่องมือ ประกอบด้วย
– บล็อกคำสั่งต่างๆ
– แถบคอสตูม เป็นหน้าต่างสำหรับตกแต่งหน้าตา การแต่งกาย และกิริยา ท่าทางตัวละคร
– แถบเสียง พื้นที่สำหรับทำงานกับเสียงประกอบกิจกรรมฝึกทักษะ
ใบงานออนไลน์ Liveworksheet เรื่อง ส่วนประกอบของโปรแกรม Scratch


Sprite (ตัวละคร)

ตัวละคร คือ วัตถุที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้แสดงบทบาทต่าง ๆ บนเวที เช่น ถ้าเราสร้างโปรแกรมเกมปลาใหญ่กินปลาเล็ก ตัวละครในที่นี้ก็คือ ปลาใหญ่และปลาเล็กนั่นเอง ซึ่งในโปรแกรมหนึ่งจะมีตัวละครตัวเดียวหรือหลายตัวก็ได้

          ตัวละครจะประกอบด้วยคุณสมบัติ 2 ประการ คือ คุณลักษณะ และพฤติกรรม

          – คุณลักษณะ คือ สิ่งที่บ่งบอกลักษณะทั่วไปของวัตถุเช่นชื่อตัวละครเครื่องแต่งกายของตัวละครท่าทางของตัวละครเป็นต้น

          – พฤติกรรม คือ สิ่งที่วัตถุสามารถกระท าออกมาได้เช่นวิ่งเดินหน้าถอยหลังเป็นต้น

การกำหนดรายละเอียดให้กับตัวละคร

เราสามารถกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ให้กับตัวละครได้ เช่น ชื่อตัวละคร ตำแหน่งการแสดงผลของตัวละคร ได้ดังนี้

หมายเลข 1 คือ ชื่อของตัวละคร ซึ่งเราสามารถแก้ไขชื่อของตัวละครได้ ตัวอย่างเช่น เริ่มต้นตัวละครชื่อ Sprite1

หมายเลข 2 x: 0 y: 0 คือ ตำแหน่งการแสดงผลของตัวละคร โดยเริ่มต้นตัวละครจะแสดงผลที่ตำแหน่ง (0,0) ซึ่งก็คือตำแหน่งกลางเวทีนั่นเอง

หมายเลข 3 คือ การกำหนดว่าจะให้ตัวละครนั้น ๆ แสดงผลบนเวทีหรือไม่

หมายเลข 4 คือ การกำหนดขนาดให้ตัวละคร

หมายเลข 5 คือ การกำหนดทิศทางการหมุนตัวละครไปในทิศทางต่าง ๆ


สคริปต์

สคริปต์ คือ ชุดคำสั่งสำหรับตัวละคร หรือเวทีเพื่อสั่งให้ตัวละครหรือเวทีทำงานตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการโดยการเลือกสคริปต์จากกลุ่มบล็อก ซึ่งแบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม ดังนี้ตัวอย่างเกมรับผลไม้
ตัวอย่างเกมมาริโอ้

อ้างอิง
ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด “เครื่องมือสคิปต์และบล็อกชุดคำสั่งสำหรับตัวละครของ Scratch3” จากเว็บไซต์ http://krukob.com/web/scratch/ สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

1 ความคิดเห็น

Comments are closed.