การรวบรวมข้อมูล

1
4202

การรวบรวมข้อมูล คือ การนำข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ มารวมกันไว้ในรูปแบบที่เหมาะสม ด้วยวิธีต่างๆ


วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

1. การสังเกต  หมายถึง การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองโดยตรง เช่น การสังเกตเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

2. การสัมภาษณ์หรือการสอบถาม  หมายถึง การรวบรวมข้อมูลจากคนอื่นโดยผู้ถามใช้คำพูดในการถามและผู้ตอบใช้คำพูดในการตอบ

3. การตอบแบบสอบถาม  หมายถึง แบบรายการคำถามที่ทำให้ผู้อื่นเขียนคำตอบลงในแบบสอบถามของผู้ถาม

4. การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารหรือแหล่งที่เก็บข้อมูล เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร คอมพิวเตอร์ ที่บันทึกภาพ  แถบบันทึกเสียง

อ้างอิง

“การรวบรวมและการรักษาแหล่งข้อมูล” จากเว็บไซต์ https://sites.google.com/site/basiccomputer25600259/kar-rwbrwm-laea-kar-raksa-haelng-khxmul สืบค้น เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562

Comments are closed.