รู้จักจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

1
3612

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือเรียกสั้น ๆ ว่า อีเมล์ (E-mail) หมายถึง จดหมายหรือข้อความที่ส่งถึงกันผ่านระบบเครือข่าย เราสามารถส่งจดหมายไปให้ผู้รับซึ่งเป็นสมาชิกของระบบอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่จำกัดสถานที่และเวลา จดหมายจะส่งถึงปลายทางอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่วินาที หรืออาจจะส่งจดหมายฉบับเดียวไปถึงผู้รับหลายคน ในเวลาเดียวกันก็ได้


ส่วนประกอบของ Email Address 

รูปแบบชื่อ Email Address  จะเป็น  [email protected]

          1. yourname คือ ชื่อที่เราสามารถตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้ (แต่ต้องไม่ซ้ำกับของคนอื่น)

          2. เครื่องหมาย @ สำหรับกั้นระหว่าง ชื่อ กับ ชื่อเว็บไซต์ หรือ domain name

          3. gmail.com คือ ชื่อเว็บไซต์ หรือ domain name


คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

e-mail = Electronic mail คือ จดหมายอิเลคทรอนิคส์ที่ร่อนส่งกันไปมาในอินเตอร์เน็ต

e-mail Address คือ ที่อยู่ทางอีเมล์ คล้าย ๆ กับที่อยู่ที่คุณจ่าหน้าบนซองจดหมายทั่ว ๆ ไป

Inbox หมายถึง กล่องหรือที่สำหรับเก็บอีเมล์ ที่มีผู้ส่งเข้ามา

Outbox หมายถึง กล่องหรือที่เก็บอีเมล์ ที่กำลังจะส่งออกไปหาผู้อื่น

Sent Items หมายถึง กล่องหรือที่เก็บอีเมล์ ที่เราได้เคยส่งออกไปหาผู้อื่นแล้ว

Delete Items หมายถึง กล่องหรือที่เก็บอีเมล์ ที่ได้ทำการลบทิ้งจาก Inbox แต่ยังเก็บสำรองไว้อยู่

Drafts หมายถึงกล่อง หรือที่เก็บอีเมล์ สำหรับใช้เก็บอีเมล์ต่าง ๆ ชั่วคราว ซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้

Compose หรือ New Mail จะเป็นการส่งอีเมล์ใหม่ ไปหาผู้อื่น

Subject หมายถึง หัวข้อของอีเมล์ที่เราจะเขียนหรือส่งออกไป

Attach หมายถึง การแนบไฟล์เอกสาร หรือโปรแกรมต่าง ๆ ไปกับอีเมล์ฉบับนั้น

Address Book หมายถึง สมุดรายชื่อของอีเมล์ต่าง ๆ ที่เราสามารถเก็บไว้ เพื่อให้นำมาใช้งานได้ง่ายขึ้น

Cc: (Carbon Copy) เป็นการส่งเมล์ให้กับผู้รับหลาย ๆ คน โดยที่ทุกคนทราบว่าจดหมายฉบับนี้ี้ถูกทำสำเนา เพื่อที่จะส่งให้ผู้รับหลายคน

Bcc: (Blind Carbon Copy) เป็นการส่งเมล์ให้กับผู้รับหลาย ๆ คนโดยที่ทุกคนไม่ทราบว่า จดหมายฉบับนี้ถูกทำสำเนาเพื่อที่จะส่งให้ผู้รับหลายคน

Reply หมายถึง การส่งตอบจดหมายกลับไปยังผู้ส่ง

Forward หมายถึง ส่งไปทั้งต้นฉบับ


เริ่มเข้าใช้งาน อีเมล Gmail

1. ลงชื่อเข้าใช้งานโดยกรอกบัญชี gmail และรหัสผ่าน

2. หน้าหลักของระบบ Gmail หรือ Google mail

3. ขั้นตอนการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อ้างอิง

“E-Mail จดหมายอิเล็กทรอนิกส์” สืบค้นจาก https://sites.google.com/site/ampere2535/e-mail-cd-hma-yl-xilekthrxniks เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562

“E-Mail คืออะไร” สืบค้นจาก  https://www.mindphp.com เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562

Krupat “ความหมายและส่วนประกอบของอีเมล์” สืบค้นจาก  http://www.upload.khukhan.ac.th/email.html เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562

Comments are closed.