การเขียนผังงาน (Flowchart)

1
16210

ผังงาน (Flowchart) คือ การใช้สัญลักษณ์รูปภาพ หรือกล่องข้อความบรรยายรายละเอียดการทำงาน และใช้ลูกศรบอกทิศทางลำดับ ของการทำงาน ซึ่งสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน มีรายละเอียดความหมายของ ลักษณะการทำงานดังต่อไปนี้


สัญลักษณ์พื้นฐานสำหรับการเขียนผังงาน


รูปแบบการเขียนผังงาน

1. การเขียนผังงานแบบลำดับ จะแสดงขั้นตอนการทำงานที่เรียงลำดับกันไป ไม่มีการข้ามขั้น หรือย้อนกลับไปทำคำสั่งที่ได้ทำไปแล้ว ดังตัวอย่างในรูป

2. การเขียนผังงานแบบมีทางเลือก เป็นโครงสร้างที่ตรวจสอบเงื่อนไข ให้โปแกรมเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง การตรวจสอบเงื่อนไขนี้จะใช้ความสัมพันธ์ทางตรรกะมาช่วยในการตัดสินใจ

3. การเขียนผังงานแบบทำซ้ำ จะทำงานแบบเดียวกันซ้ำไปเรื่อย ๆ ในขณะที่ยังเป็นไปตามเงื่อนไขหรือเงื่อนไขเป็นจริง จนกระทั้งเงื่อนไขเป็นเท็จจึงทำงานอื่นต่อไป


ประโยชน์ของผังงาน

• ช่วยลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม และสามารถนำไปเขียนโปรแกรมได้โดยไม่สับสน

• ช่วยในการตรวจสอบ และแก้ไขโปรแกรมได้ง่าย เมื่อเกิดข้อผิดพลาด

• ช่วยให้การดัดแปลง แก้ไข ทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

• ช่วยให้ผู้อื่นสามารถศึกษาการทำงานของโปรแกรมได้อย่างง่าย และรวดเร็วมากขึ้น
อ้างอิง

อริศรา สะสม “การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์” สืบค้นจาก https://kruarisara.wordpress.com เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562

นางพรลภัส  พิบูลโภคาสมบัติ “ผังงาน (Flowchart)” สืบค้นจาก  https://sites.google.com/a/kjwit.ac.th/ponlapass/programc/c-lesson2 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562

Comments are closed.