การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหา

1
4470

เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการแก้ปัญหา การคาดการณ์ความคิดออกมาในลักษณะเป็นข้อความ หรือเป็นแผนภาพจะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาได้ดี โดยเฉพาะปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน การวางแผนจะเป็นแนวทางในการดำเนินการแก้ปัญหาต่อไป อีกทั้งเป็นการแสดงแบบเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามในแนวทางเดียวกัน


สถานการณ์ตัวอย่าง

คำตอบ คือ ไก่ สูงที่สุด


คำตอบ คือ 4 ตัว
อ้างอิง
มนตรี วงศ์ทับเบิก  เรื่อง  การจำลองความคิด จากเว็บไซต์ https://sites.google.com/site/koob1meej/kar-ca-lxng-khaw-am-khid-d สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2562

Comments are closed.