การแก้ปัญหาเชิงตรรกะ

1
23166

          การแก้ปัญหาเชิงตรรกะ เป็นแบบทางเลือก ที่ต้องมีการตัดสินใจ หรือพิสูจน์ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อค้นหาคำตอบเป็นแบบเชิงวิเคราะห์ (analytical) ที่สนใจถึงที่มาของความคิด (idea) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการอธิบายเหตุผลที่เกิดสิ่งต่าง ๆ ขึ้น

ทำไมต้องคิดแก้ปัญหาอย่างมีตรรกะ

• เพราะทำให้เกิดโอกาสผิดพลาดน้อย

• เพราะเมื่อเกิดความเคยชินกับการคิดอย่างมีตรรกะ จะท าให้ไม่เชื่อเรื่องอะไรง่ายๆ

• เพราะจะทำให้ความคิดที่นำเสนอได้รับการยอมรับจากผู้อื่นมากขึ้น เนื่องจากฟังดูแล้วมีเหตุมีผลเหมาะสม

การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา

คำอธิบาย ในตัวอยางนี้เฉดสีของรูปสามเหลี่ยมในแถวมีความเข้มเพิ่มมากขึ้นจากซ้ายไปขวา เมื่ออาศัยหลักเกณฑ์ดังกล่าวในการพิจารณาจะเห็นว่าข้อ D เป็นคําตอบที่ถูกต้อง เพราะข้อ D เป็นคำตอบเพียงข้อเดียวที่มีเฉดสีเข้มขึ้นคำตอบ คือ แอปเปิ้ล เพราะเป็นการเรียงลำดับของผลไม้ไปเรื่อยๆ ดังภาพสถานการณ์ตัวอย่าง

ปอ ป่าน ปุ๊ นัดกันทำรายงานในวันเสาร์ โดยปอไม่ว่างเวลา 08.30 – 11.00 น ป่านต้องไปทำธุระให้แม่เวลา 10.00 – 13.00 น. และปุ๊ว่างเวลา 11. 00 -16.30 น. ทั้ง 3 คนต้องนัดกันเวลาใด จึงจะสามารถมาทำรายงานครบทุกคน

          ก. 08.30 – 12.00 น.

          ข. 10.00 – 14.00 น.

          ค. 12.00 – 15.30 น.

          ง. 13.30 – 16.30 น.

คำตอบ คือ ง. 13.30 – 16.30 น. เพราะเป็นช่วงเวลที่ทุกคนว่างพร้อมกัน
อ้างอิง

ขั้นตอนการคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ มหาวิยาลัยบูรพา

Comments are closed.