ใช้ซอฟแวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

1
3680

โปรแกรมคำสั่ง โดยทั่วไปหมายถึงชดของคำสั่งจำนวนหนึ่งที่ถูกจัดเป็นลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างหนึ่งคำสั่งเหล่านั้นถูกเขียนในรูปแบบตามข้อกำหนดหรือข้อบังคับของภาษาที่ใช้ในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โปรแกรมคำสั่งจะถูกเขียนและป้อนให้แก่คอมพิวเตอร์เพื่อบอกลำดับขั้นการทำงานให้คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมได้แก่สิ่งต่อไปนี้

1. ต้องรู้ความต้องการของปัญหา หรือรู้ว่าปัญหาคืออะไร ในขั้นนี้มีส่วนที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ 2 ประการคือ

          – output ที่ต้องการคืออะไรและมีรูปแบบอย่างไร

          – input เกี่ยวข้องกับข้อมูลและ สิ่งกำหนดให้อะไรบ้าง

2. กำหนดวิธีการที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหานั้น โดยอาจกำหนดในรูปแบบของผังงาน (Flowchart)

3. แปลง ผังงาน (Flowchart) เป็นโปรแกรมภาษาที่เหมาะสมที่สามารถใช้กับคอมพิวเตอร์

4. นำโปรแกรมที่เขียนแล้วไปทดลองกับคอมพิวเตอร์โดยใช้ข้อมูลสมมุติเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขและความถูกต้อง

5. ใช้ข้อมูลจริงกับโปรแกรมที่ถูกต้องเพื่อผลิตผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย

การเขียนโปรแกรมโดยใช้ Scratch

          โปรแกรม Scratch (อ่านว่า สะ – แครช) เป็นโปรแกรมภาษา ที่ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานได้อย่างง่าย เช่น นิทานที่สามารถโต้ตอบกับผู้อ่านได้ ภาพเคลื่อนไหว เกม ดนตรี และศิลปะ และเมื่อสร้างเป็นชิ้นงานเสร็จแล้ว สามารถนำชิ้นงานที่สร้างสรรค์นี้ แสดง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นบนเว็บไซต์ได้ ทำ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการทางคณิตศาสตร์ และแนวคิดการโปรแกรมไปพร้อมๆ กับการคิดอย่างสร้างสรรค์ มีเหตุผล เป็นระบบ และเกิดการทำงานร่วมกัน

ศึกษาการใช้งานโปรแกรม Scratch https://kru-it.com/computing-science-m2/scratch-review/


ตัวอย่างการสร้างเกมบวกเลขหรรษาด้วยโปรแกรม Scratch

ขั้นตอนที่ 1 เลือกตัวละครและฉากหลัง


ขั้นตอนที่ 2 แปลง ผังงาน (Flowchart) เป็นบล็อกคำสั่ง


ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบการทำงานของโปรแกรม
อ้างอิง

“อัลกอริทึึมและการเขียนโปรแกรม (Algorithm and Programming)” สืบค้นจากhttp://www.bankhai.ac.th/dev_c/algorithm_01.pdf เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562

Comments are closed.