การใช้อัลกอริทึมในการแก้ปัญหา

1
7179

          อัลกอริทึม (Algorithm) คือ ลำดับขั้นตอนในการทำงาน หรือแก้ปัญหา ซึ่งอาจแสดงในรูปแบบต่างๆ เช่น รหัสลำลอง ผังงาน

1. รหัสลำลอง (Pseudocode) การเขียนรหัสจำลองเป็นการใช้คำบรรยายอธิบายขั้นตอนอย่างชัดเจนในการแก้ปัญหาหรือการทำงานของโปรแกรมซึ่งรูปแบบการเขียนจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความถนัดของผู้เขียนโดยอาจเขียนเป็นภาษาพูดทำให้เขียนง่ายไม่ต้องกังวลรูปแบบ

ข้อดีของรหัสลำลอง (Pseudocode)

1.เขียนง่าย ไม่ต้องคำนึงถึงวิธีการแก้ปัญหา และไม่ต้องกังวลว่าจะเขียนผิดรูปแบบ
2.ถ้าผู้เขียนมีความชำนาญ การเขียนรหัสลำลอง (Pseudo code) ในรูปแบบที่คล้ายกับภาษาโปรแกรมจะทำให้สามารถดัดแปลงไปเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ง่าย

วิธีการเขียนรหัสลำลอง (Pseudo code)

1.ต้องมีการเริ่มต้น (Start/Begin) ตามด้วยชื่อของกิจกรรมนั้น และ ต้องมีจุดสิ้นสุด (End) เสมอ
2.ใช้คำหรือประโยคสั้นๆ ที่สื่อความหมายได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
3.รูปแบบการเขียนเป็นได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4.ลักษณะการเขียน เริ่มต้นจากบนลงล่าง โดยมีทางเข้าหนึ่งทาง ทางออกหนึ่งทาง
5.การเขียนแต่ละคำสั่งควรแยกเป็นบรรทัด ไม่ควรเขียนหลายคำสั่งในบรรทัดเดียว
6.การเขียนคำสั่งควรมีการย่อหน้าหรือเว้นวรรค เพื่อให้เกิดความสวยงามเข้าใจง่าย

 ตัวอย่างการเขียนรหัสลำลอง


กิจกรรมฝึกทักษะ


2. ผังงาน (Flowerchart) คือ การเขียนแผนภาพด้วยสัญลักษณ์ที่กำหนด เพื่อแสดงขั้นตอนของอัลกอริทึม

สัญลักษณ์พื้นฐานสำหรับการเขียนผังงาน


กิจกรรมฝึกทักษะ

1. ให้นักเรียนเขียนรหัสลำลอง และผังงานจากเกม Minecraft ในด่านที่นักเรียนชอบ ลงในสมุด
(ลิงค์เกม Minecraft https://code.org/minecraft)

3. ให้นักเรียนทำใบงาน เรื่อง การใช้อัลกอริทึมในการแก้ปัญหา

ประโยชน์ของอัลกอริทึม (Algorithm)

               คือ ทำให้ไม่สับสนกับวิธีดำเนินงาน เพราะทุกอย่างจะถูกจัดเรียงเป็นขั้นตอนมีวิธีการและทางเลือกไว้ให้ เมื่อนำมาใช้จะทำให้การทำงานสำเร็จอย่างรวดเร็ว ทำให้ปัญหาลดลงหรือสามารถค้นหาต้นเหตุของปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากกระบวนการถูกแยกแยะกิจกรรม ขั้นตอน และความสัมพันธ์ ออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน

          การออกแบบอัลกอริทึมที่ดี ช่วยให้เราทำงานได้สำเร็จในชีวิตประจำวัน เราสามารถใช้อัลกอริทึมในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้มากมาย

อ้างอิง

“รหัสลำลอง (Pseudo code)” จากเว็บไซต์ https://sites.google.com/site/programcbanphai/page013 สืบค้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563

Comments are closed.