การใช้อัลกอริทึมในการแก้ปัญหา

1
5318

          อัลกอริทึม (Algorithm) คือ ลำดับขั้นตอนในการทำงาน หรือแก้ปัญหา ซึ่งอาจแสดงในรูปแบบต่างๆ เช่น รหัสลำลอง ผังงาน

1. รหัสลำลอง (Pseudocode) คือ การเขียนแสดงลำดับขั้นตอนของอัลกอริทึมด้วยข้อความที่เข้าใจได้ง่าย

ลักษณะของรหัสลำลอง (Pseudocode)

· ใช้ข้อความสั้นๆ ได้ใจความ

· ใช้ข้อความที่สื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย

· เขียนเรียงลำดับทีละบรรทัด

· มีลักษณะใกล้เคียงกับภาษามนุษย์

· ไม่ขึ้นกับภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง


 ตัวอย่างการเขียนรหัสลำลอง


กิจกรรมฝึกทักษะ

ให้นักเรียนเขียนรหัสลำลองการคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า

2. ผังงาน (Flowerchart) คือ การเขียนแผนภาพด้วยสัญลักษณ์ที่กำหนด เพื่อแสดงขั้นตอนของอัลกอริทึม

สัญลักษณ์พื้นฐานสำหรับการเขียนผังงาน


กิจกรรมฝึกทักษะ

1. ให้นักเรียนเขียนรหัสลำลอง และผังงานจากเกม Minecraft ในด่านที่นักเรียนชอบ ลงในสมุด
(ลิงค์เกม Minecraft https://code.org/minecraft)


ประโยชน์ของอัลกอริทึม (Algorithm)

               คือ ทำให้ไม่สับสนกับวิธีดำเนินงาน เพราะทุกอย่างจะถูกจัดเรียงเป็นขั้นตอนมีวิธีการและทางเลือกไว้ให้ เมื่อนำมาใช้จะทำให้การทำงานสำเร็จอย่างรวดเร็ว ทำให้ปัญหาลดลงหรือสามารถค้นหาต้นเหตุของปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากกระบวนการถูกแยกแยะกิจกรรม ขั้นตอน และความสัมพันธ์ ออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน

          การออกแบบอัลกอริทึมที่ดี ช่วยให้เราทำงานได้สำเร็จในชีวิตประจำวัน เราสามารถใช้อัลกอริทึมในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้มากมาย

อ้างอิง

“รหัสลำลอง (Pseudo code)” จากเว็บไซต์ https://sites.google.com/site/programcbanphai/page013 สืบค้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563

Comments are closed.