การใช้อัลกอริทึมในการแก้ปัญหา

1
6192

          อัลกอริทึม (Algorithm) คือ ลำดับขั้นตอนในการทำงาน หรือแก้ปัญหา ซึ่งอาจแสดงในรูปแบบต่างๆ เช่น รหัสลำลอง ผังงาน

1. รหัสลำลอง (Pseudocode) การเขียนรหัสจำลองเป็นการใช้คำบรรยายอธิบายขั้นตอนอย่างชัดเจนในการแก้ปัญหาหรือการทำงานของโปรแกรมซึ่งรูปแบบการเขียนจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความถนัดของผู้เขียนโดยอาจเขียนเป็นภาษาพูดทำให้เขียนง่ายไม่ต้องกังวลรูปแบบ

ข้อดีของรหัสลำลอง (Pseudocode)

1.เขียนง่าย ไม่ต้องคำนึงถึงวิธีการแก้ปัญหา และไม่ต้องกังวลว่าจะเขียนผิดรูปแบบ
2.ถ้าผู้เขียนมีความชำนาญ การเขียนรหัสลำลอง (Pseudo code) ในรูปแบบที่คล้ายกับภาษาโปรแกรมจะทำให้สามารถดัดแปลงไปเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ง่าย

วิธีการเขียนรหัสลำลอง (Pseudo code)

1.ต้องมีการเริ่มต้น (Start/Begin) ตามด้วยชื่อของกิจกรรมนั้น และ ต้องมีจุดสิ้นสุด (End) เสมอ
2.ใช้คำหรือประโยคสั้นๆ ที่สื่อความหมายได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
3.รูปแบบการเขียนเป็นได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4.ลักษณะการเขียน เริ่มต้นจากบนลงล่าง โดยมีทางเข้าหนึ่งทาง ทางออกหนึ่งทาง
5.การเขียนแต่ละคำสั่งควรแยกเป็นบรรทัด ไม่ควรเขียนหลายคำสั่งในบรรทัดเดียว
6.การเขียนคำสั่งควรมีการย่อหน้าหรือเว้นวรรค เพื่อให้เกิดความสวยงามเข้าใจง่าย

 ตัวอย่างการเขียนรหัสลำลอง


กิจกรรมฝึกทักษะ

ให้นักเรียนเขียนรหัสลำลองการคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า


2. ผังงาน (Flowerchart) คือ การเขียนแผนภาพด้วยสัญลักษณ์ที่กำหนด เพื่อแสดงขั้นตอนของอัลกอริทึม

สัญลักษณ์พื้นฐานสำหรับการเขียนผังงาน


กิจกรรมฝึกทักษะ

1. ให้นักเรียนเขียนรหัสลำลอง และผังงานจากเกม Minecraft ในด่านที่นักเรียนชอบ ลงในสมุด
(ลิงค์เกม Minecraft https://code.org/minecraft)


ประโยชน์ของอัลกอริทึม (Algorithm)

               คือ ทำให้ไม่สับสนกับวิธีดำเนินงาน เพราะทุกอย่างจะถูกจัดเรียงเป็นขั้นตอนมีวิธีการและทางเลือกไว้ให้ เมื่อนำมาใช้จะทำให้การทำงานสำเร็จอย่างรวดเร็ว ทำให้ปัญหาลดลงหรือสามารถค้นหาต้นเหตุของปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากกระบวนการถูกแยกแยะกิจกรรม ขั้นตอน และความสัมพันธ์ ออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน

          การออกแบบอัลกอริทึมที่ดี ช่วยให้เราทำงานได้สำเร็จในชีวิตประจำวัน เราสามารถใช้อัลกอริทึมในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้มากมาย

อ้างอิง

“รหัสลำลอง (Pseudo code)” จากเว็บไซต์ https://sites.google.com/site/programcbanphai/page013 สืบค้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563

Comments are closed.