การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา

1
6478

           การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาคือ การแก้ไขปัญหาโดยการนำกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขมาใช้พิจารณา โดยจะใช้เหตุผลหรือใช้ประสบการณ์ มาอธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาโดยคาดหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ตามที่คาดการณ์ไว้

 1. การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ไขปัญหาโดยใช้เหตุผล

เป็นการแก้ไขปัญหาโดยการใช้ กฎเกณฑ์หรือเหตุผลต่าง ๆ มาอ้างอิงเพื่อนำไปสู่วิธีการแก้ไขปัญหา ซึ่งผลลัพธ์ของการแก้ไขปัญหานี้จะเป็นจริงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เริ่มต้น ดังตัวอย่าง เช่น


2. การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ไขปัญหาโดยใช้ประสบการณ์

เป็นกระบวนการให้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาที่ได้จาก การตั้งสมมติฐาน การสำรวจ หรือการทดลอง จนได้ผลการสังเกตหรือหลักฐานที่นำมาสรุปได้ แต่ข้อสรุปอาจจะเป็นจริงหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายอย่าง เช่น วิธีการสำรวจ จำนวนตัวอย่างในการสำรวจ เป็นต้น

ใบงานที่ 2อ้างอิง

Imagineering Education, “ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา” จากเว็บไซต์ https://imagineering.co.th/digital-kids-%E0%B8%9B4-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A21/ สืบค้นเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม “การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ” จากเว็บไซต์ https://dltv.ac.th/teachplan/episode/11697 สืบค้นเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563

Comments are closed.