การใช้เทคโนโลยีอย่างมีมารยาทและเคารพสิทธิผู้อื่น

0
2629

ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) คืออะไร

          ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่งเน้นที่ผลผลิตของสติปัญญาและความชำนาญ โดยไม่คำนึงถึงชนิดของการสร้างสรรค์หรือวิธีในการแสดงออก ทรัพย์สินทางปัญญาอาจแสดงออกในรูปแบบของสิ่งที่จับต้องได้ เช่น สินค้าต่างๆ หรือในรูปของสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น บริการ แนวคิดในการดำเนินธุรกิจ กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เป็นต้น


ตัวอย่างกรณีของ Starbucks และ Starbung จะเห็นได้ว่าโลโก้ Starbucks มีเครื่องหมาย ®
ฉะนั้นแบรนด์อื่นที่จงใจนำโลโก้มาดัดแปลง Starbucks สามารถฟ้องร้องได้


ลิขสิทธิ์ในการใช้คอมพิวเตอร์

          ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่ผู้เดียวที่กฎหมายรับรองให้ผู้สร้างสรรค์กระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ตนได้ทำขึ้น อันได้แก่ สิทธิที่จะทำซ้ำ ดัดแปลง หรือนำออกโฆษณา ไม่ว่าในรูปลักษณะอย่างใดหรือวิธีใด รวมทั้งอนุญาตให้ผู้อื่นนำงานนั้นไปทำเช่นว่านั้นด้วย

การละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง : คือ การทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่โปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่สาธารณชน รวมทั้งการนำต้นฉบับหรือสำเนางานดังกล่าวออกให้เช่า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

การละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อม : คือ การกระทำทางการค้า หรือการกระทำที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นโดยผู้กระทำรู้อยู่แล้ว ว่างานใดได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น แต่ก็ยังกระทำเพื่อหากำไรจากงานนั้น ได้แก่ การขาย มีไว้เพื่อขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ เสนอให้เช่าซื้อ เผยแพร่ต่อสาธารณชน แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของลิขสิทธิ์และนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรCyberbullying

          Cyberbullying คือ “การระรานทางไซเบอร์” หมายถึง การกลั่นแกล้ง การให้ร้าย การด่าว่า การข่มเหงหรือการรังแกผู้อื่นทางสื่อสังคมต่าง ๆ


รูปแบบของ Cyberbullying ที่พบบ่อย ๆ ได้แก่

1. การข่มขู่คุกคาม หรือให้ร้ายผู้อื่น บางครั้งนําไปสู่การทำร้ายร่างกายกันจริงๆ

2. การเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น โดยโพสต์หรือส่งต่อภาพของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อทำให้อับอาย

3. การคุกคามทางเพศ โดยใช้ถ้อยคําหรือโพสต์ภาพที่ส่อไปในทางเพศ

4. การแอบอ้างใช้บัญชีผู้อื่น โดยการแอบเข้าบัญชีออนไลน์ของผู้อื่นหรือสร้างบัญชีใหม่โดยใช้ชื่อและ/หรือรูปภาพของผู้อื่น แล้วนําบัญชีไปใช้ในทางไม่เหมาะสม

5. สร้างกลุ่มเพื่อโจมตี เช่น เพจแอนตี้ต่าง ๆ เพื่อจับผิด ประจานพูดคุยตําหนิ ด่าทอ ทำให้ผู้อื่นเกิดความรู้สึกเกลียดชังอ้างอิง

ความหมายของลิขธิ์ จากเว็บไซต์ สืบค้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม จากเว็บไซต์2563https://sites.google.com/site/monlkamanustara/khwam-hmay-khxng-likhthi

True Incube 10 ข้อควรรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม จากเว็บไซต์ https://trueincube.wordpress.com/2014/06/10/10-things-to-know-about-ip-law/

เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 Coding Online for Grade ๔-๖ Teacher (C4T – 7)