การใช้เทคโนโลยีอย่างมีมารยาทและเคารพสิทธิผู้อื่น

0
2734

ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) คืออะไร

          ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่งเน้นที่ผลผลิตของสติปัญญาและความชำนาญ โดยไม่คำนึงถึงชนิดของการสร้างสรรค์หรือวิธีในการแสดงออก ทรัพย์สินทางปัญญาอาจแสดงออกในรูปแบบของสิ่งที่จับต้องได้ เช่น สินค้าต่างๆ หรือในรูปของสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น บริการ แนวคิดในการดำเนินธุรกิจ กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เป็นต้น


ตัวอย่างกรณีของ Starbucks และ Starbung จะเห็นได้ว่าโลโก้ Starbucks มีเครื่องหมาย ®
ฉะนั้นแบรนด์อื่นที่จงใจนำโลโก้มาดัดแปลง Starbucks สามารถฟ้องร้องได้

ทรัพย์สินทางปัญญา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ลิขสิทธิ์ (Copyright) และทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม
(Industrial Property) ดังนี้
1) ลิขสิทธิ์ (Copyright) หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่จะกระทำการใดๆ กับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้น ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกในรูปแบบอย่างใด โดยประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ ได้แก่
1.1) วรรณกรรม (รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์)
1.2) นาฏกรรม
1.3) ศิลปกรรม
1.4) ดนตรีกรรม
1.5) โสตทัศนวัสดุ
1.6) ภาพยนตร์
1.7) สิ่งบันทึกเสียง
1.8) งานแพร่เสียงแพร่ภาพ
1.9) งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

นอกจากนี้กฎหมายลิขสิทธิ์ยังให้ความคุ้มครองถึงสิทธิของนักแสดงด้วย ทั้งนี้การคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่ครอบคลุมถึงความคิด ขั้นตอน กรรมวิธี ระบบ วิธีใช้ วิธีทำงาน แนวความคิด หลักการ การค้นพบ ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์

2) ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property) หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่เกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ ความคิดสร้างสรรค์นี้อาจเป็นความคิดในการประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งอาจจะเป็นกระบวนการหรือเทคนิคในการผลิต ที่ได้ปรับปรุงหรือคิดค้นขึ้นใหม่หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นองค์ประกอบและรูปร่างของตัวผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังรวมถึงเครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า การคุ้มครองพันธุ์พืช แบบผังภูมิของวงจรรวม และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น


ลิขสิทธิ์ในการใช้คอมพิวเตอร์

การละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง : คือ การทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่โปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่สาธารณชน รวมทั้งการนำต้นฉบับหรือสำเนางานดังกล่าวออกให้เช่า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

การละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อม : คือ การกระทำทางการค้า หรือการกระทำที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นโดยผู้กระทำรู้อยู่แล้ว ว่างานใดได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น แต่ก็ยังกระทำเพื่อหากำไรจากงานนั้น ได้แก่ การขาย มีไว้เพื่อขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ เสนอให้เช่าซื้อ เผยแพร่ต่อสาธารณชน แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของลิขสิทธิ์และนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรCyberbullying

          Cyberbullying คือ “การระรานทางไซเบอร์” หมายถึง การกลั่นแกล้ง การให้ร้าย การด่าว่า การข่มเหงหรือการรังแกผู้อื่นทางสื่อสังคมต่าง ๆ


รูปแบบของ Cyberbullying ที่พบบ่อย ๆ ได้แก่

1. การข่มขู่คุกคาม หรือให้ร้ายผู้อื่น บางครั้งนําไปสู่การทำร้ายร่างกายกันจริงๆ

2. การเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น โดยโพสต์หรือส่งต่อภาพของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อทำให้อับอาย

3. การคุกคามทางเพศ โดยใช้ถ้อยคําหรือโพสต์ภาพที่ส่อไปในทางเพศ

4. การแอบอ้างใช้บัญชีผู้อื่น โดยการแอบเข้าบัญชีออนไลน์ของผู้อื่นหรือสร้างบัญชีใหม่โดยใช้ชื่อและ/หรือรูปภาพของผู้อื่น แล้วนําบัญชีไปใช้ในทางไม่เหมาะสม

5. สร้างกลุ่มเพื่อโจมตี เช่น เพจแอนตี้ต่าง ๆ เพื่อจับผิด ประจานพูดคุยตําหนิ ด่าทอ ทำให้ผู้อื่นเกิดความรู้สึกเกลียดชัง
เกมวัดความ Bully ในตัวคุณ
อ้างอิง

ความหมายของลิขธิ์ จากเว็บไซต์ สืบค้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม จากเว็บไซต์2563https://sites.google.com/site/monlkamanustara/khwam-hmay-khxng-likhthi

True Incube 10 ข้อควรรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม จากเว็บไซต์ https://trueincube.wordpress.com/2014/06/10/10-things-to-know-about-ip-law/

เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 Coding Online for Grade ๔-๖ Teacher (C4T – 7)