ความหมายของเทคโนโลยี

1
9005

เทคโนโลยี หมายถึง สิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ เข่น อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องจักร, วัสดุ หรือ แม้กระทั่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งของที่จับต้องได้ เช่น กระบวนการต่าง ๆ          

เทคโนโลยี เป็นการประยุกต์ นำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ และก่อให้เกิดประโยชน์ ในทางปฏิบัติแก่มวลมนุษย์

จากภาพด้านบนจะเห็นว่าชีวิตประจำวันของเราเกี่ยวข้องกับสิ่งของเครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการของเรา เราเรียกสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นนี้ว่า “เทคโนโลยี”

เทคโนโลยีที่มนุษย์คิดค้นขึ้น นอกจากจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์แล้ว ยังอาจเป็น “วิธีการ”  เช่น การทำน้ำประปา เป็นวิธีการปรับปรุงคุณภาพของน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆ ให้มีความใส สะอาด
อ้างอิง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, “เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)”, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 หน้า 3

เหงิน, “ความหมายเทคโนโลยี”, http://oknation.nationtv.tv/blog/kang1989/2008/06/30/entry-3 สืบค้นวันที่ 26 ก.ย. 61

1 ความคิดเห็น