ระบบทางเทคโนโลยี

1
10055

ระบบ (System) คือ กลุ่มของชิ้นส่วนต่างๆ ตั้งแต่ 2 ส่วนขึ้นไปประกอบเข้าด้วยกันและทำงานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน

ระบบอาจจำแนกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ระบบที่พบในธรรมชาติ กับระบบที่มนุษย์สร้างขึ้น

ระบบที่พบในธรรมชาติ คือ ระบบที่ธรรมชาติสร้างขึ้นหรือเป็นไปตามธรรมชาติ เช่น ระบบลำเลียงในพืช ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ

ระบบที่มนุษย์สร้างขึ้น คือ ระบบที่สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของมนุษย์ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบบำบัดน้ำเสียระบบทางเทคโนโลยี

การทำงานของระบบเทคโนโลยีจะประกอบไปด้วย ตัวป้อน (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) ที่สัมพันธ์กัน นอกจากนี้ระบบทางเทคโนโลยีอาจมีข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เพื่อใช้ปรับปรุงการทำงาน

ตัวป้อน (input) คือ สิ่งที่ป้อนเข้าสู่ระบบ ซึ่งอาจมีมากกว่า 1 อย่าง
กระบวนการ (process) คือ กิจกรรมหรือการดำเนินการที่เกิดขึ้นในระบบ เพื่อทำให้เกิดผลผลิตตามวัตถุประสงค์
ผลผลิต (output) คือ ผลที่ได้จากการทำงานร่วมกันของตัวป้อน และกระบวนการของระบบ
ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) คือ ข้อมูลที่ใช้ในการควบคุมหรือป้อนกลับให้ระบบทำงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งอาจมีได้ในบางระบบตัวอย่างของระบบทางเทคโนโลยี

การรดน้ำอัตโนมัติแบบวัดความชื้นของดิน

ตัวป้อน (input) คือ ค่า ค่าความชื้อในดิน น้ำ

กระบวนการ (process) คือ เซ็นเซอร์ตรวจวัดความชื้นในดินส่งสัญญาณให้ปั้มน้ำทำงาน

ผลผลิต (output) คือ ละอองน้ำจากหัวสปริงเกอร์

ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) คือ ค่าความชื้อในดิน
อ้างอิง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, “เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)”, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 หน้า 37

วิรัชชัย ทอดเสียง, “ระบบหายใจ”, http://www.bwc.ac.th/e-learning/virachai02/haijai.htm สืบค้นวันที่ 2 ต.ค. 61