การคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต

2
7967

          การคาดการณ์ เป็นการคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า โดยอาศัยการสังเกตปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ หรือใช้ข้อมูล ความรู้ที่เป็นหลักการ กฎ หรือทฤษฎีมาช่วยในการคาดคะเน

          การคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคตจะต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลหรือความรู้ที่มีความเป็นไปได้ และต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์และสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยนำปัจจัยหรือสาเหตุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงมาคาดการณ์ แล้วพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม หรือสร้างขึ้นใหม่ เพื่อช่วยตอบสนองความต้องการของมนุษย์และเป็นข้อมูลในการเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตัวอย่างการคาดการณ์เทคโนโลยี

1. การคาดการณ์เทคโนโลยีกำจัดขยะมูลฝอย เช่น เทคโนโลยีในการรีไซเคิล นำขวดพลาสติกมาผลิตเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห้ม เทคโนโลยีในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย

2. การคาดการณ์เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย เช่น พัฒนาเหล็กประจุศูนย์ขนาดนาโนเมตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะหนักออกจากน้ำเสียอ้างอิง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, “เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)”, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 หน้า 96