การวางแผนการแก้ปัญหา

2
4674

หลังจากที่ได้ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาแล้ว ก่อนดำเนินการแก้ปัญหาหรือลงมือสร้างชิ้นงานตามที่ได้ออกแบบไว้ ต้องมีการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อลดระยะเวลาในการทำงาน รวมไปถึงลดความผิดพลาดในการทำงานด้วย การวางแผนจะเริ่มจากการวิเคราะห์องค์ประกอบของงานที่จะต้องปฏิบัติว่าประกอบด้วยงานย่อยอะไรบ้าง จากนั้นเขียนเป็นกิจกรรมที่ต้องทำในแต่ละงาน การวางแผนการดำเนินงานสามารถทำได้หลายวิธี หลายรูปแบบ เช่น ผังงาน

ผังงาน (Flowchart) คือแผนภาพที่แสดงลำดับขั้นตอนของการทำงานโดยใช้ลูกศรและสัญลักษณ์แบบต่างๆ


หลักเกณฑ์ในการเขียนผังงาน

  1. มีทิศทางจากบนลงล่าง หรือจากซ้ายไปขวา
  2. หลีกเลี่ยงจุดตัด
  3. เขียนข้อความให้สั้น กะทัดรัดแต่ได้ใจความ

ลัญลักษณ์ที่ใช้ในผังงาน


ลักษณะการเขียนผังงาน

  1. ทุกผังงานต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด
  2. ทุกสัญลักษณ์ต้องมีลูกศรเชื่อมโยง
  3. เขียนผังงานจากบนลงล่าง หรือจากซ้ายไปขวา
  4. ไม่ควรมีเส้นเชื่อมโยงที่ตัดกัน หากจำเป็นต้องตัดกันควรใช้จุดเชื่อมโยง

ตัวอย่างผังงาน

อ้างอิง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, “เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)”, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 หน้า 59