การเขียนโปรแกรมควบคุมแบบวนซ้ำ

0
2035

คำสั่ง FOR

          การซ้ำแบบ for หรือ loop for จะเป็นการให้โปรแกรมทำซ้ำจนกว่าจะครบตามเงื่อนไขที่กำหนด ประกอบด้วย 3 นิพจน์คือ ค่าตัวแปรเริ่มต้น นิพจน์ที่เป็นเงื่อนไข และนิพจน์เพื่อเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปร


รูปแบบคำสั่ง FOR

          for(ค่าตัวแปรเริ่มต้น; เงื่อนไข; เปลี่ยนแปลงค่าตัวแปร)

          {

                   คำสั่ง;

          }


กฎการใช้คำสั่ง for

1. ค่าที่เพิ่มขึ้นในแต่ละรอบของตัวแปรควบคุมนั้นจะเป็นเท่าไรก็ได้ เช่น for(int a=0; a<=100; a=a+5)

2. ค่าของตัวแปรควบคุมอาจถูกกำหนดให้ลดลงก็ได้ เช่น for(int a=100; a>0; a–)

3. ตัวแปรควบคุมอาจเป็นชนิด character ได้ เช่น for(char ch=’a’; ch<=’z’; ch++)

4. ตัวแปรควบคุมสามารถมีได้มากกว่า 1 ตัวแปร เช่น for(int a=0,b=0; a+b<100; a++,b++)

5. ถ้าไม่ระบุบางส่วนหรือทุกส่วนของพารามิเตอร์ คำสั่ง for จะทำงานไม่รู้จบ เช่น for( ; ; )


ตัวอย่างการเขียนคำสั่ง FOR

public class Testjavafor {

    public Testjavafor() {

    }

    public static void main(String[] args) {

        for (int a=0; a<=10;a++){

          System.out.println(a+”krui3.com”);

        }

    }

}


ผลลัพธ์ของโปรแกรม
คำสั่ง WHILE

          เป็นคำสั่งที่ทำให้เกิดการทำซ้ำ โดยจะตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการทำซ้ำ ในกรณีที่เราต้องการให้โปรแกรมทำงานแบบซ้ำ ๆ ตามเงื่อนไขที่ต้องการ สามารถใช้ while loop ในการควบคุมการทำซ้ำของโปรแกรมได้


รูปแบบคำสั่ง WHILE

          while(เงื่อนไข){

                   คำสั่ง;

          }


ตัวอย่างการเขียนคำสั่ง WHILE

public class Testwhilee {

      public Testwhilee() {

    }

        public static void main(String[] args) {

        int a=1;

        while(a<20){

          a++;

          System.out.println(“a = “+a);

        }

    }

}


ผลลัพธ์ของโปรแกรม
คำสั่ง DO WHILE

          คำสั่ง do while เป็นคำสั่งคล้ายๆ กับ while แต่เพิ่มในส่วนของ do มา แล้วตัดให้ while เหลือแต่ส่วนของเงื่อนไข มีเครื่องหมายปีกกาอยู่หลังคำสั่ง do เท่านั้น เราจะใช้คำสั่ง do while เพื่อให้โปรแกรมทำคำสั่งใน do ก่อน 1 ครั้ง เสมอ แล้วค่อยเช็คเงื่อนไขในการทำซ้ำ


รูปแบบคำสั่ง WHILE

          do

          {

                   คำสั่ง;

          }

          while(เงื่อนไข);


ตัวอย่างการเขียนคำสั่ง WHILE

public class Testdowhilee {

    public Testdowhilee() {

    }

    public static void main(String[] args) {

        int a=1;

        do{

          a++;

          System.out.println(“a = “+a);

        }while(a<20);

        System.out.println(“End Program”);

    }

}


ผลลัพธ์ของโปรแกรม

อ้างอิง

MySTOU.com, “Java การทำซ้ำด้วยคำสั่ง do while” http://mystou.com/java-do-while-loop/ สืบค้นวันที่ 26 ก.ย. 60

doesystem.com, “การวนลูปแบบ for ใน Java” http://www.doesystem.com/ สืบค้นวันที่ 26 ก.ย. 60

Chai Phonbopit, “LoopExample6.java” https://gist.github.com/Phonbopit/5821454 สืบค้นวันที่ 26 ก.ย. 60