การเขียนผังงาน

3
2569

ผังงาน (Flowchart) คือแผนภาพที่แสดงลำดับขั้นตอนของการทำงานโดยใช้ลูกศรและสัญลักษณ์แบบต่างๆประโยชน์ของผังงาน

 • ช่วยลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม และสามารถนำไปเขียนโปรแกรมได้โดยไม่สับสน 
 • ช่วยในการตรวจสอบ และแก้ไขโปรแกรมได้ง่าย เมื่อเกิดข้อผิดพลาด 
 • ช่วยให้การดัดแปลง แก้ไข ทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
 • การบำรุงรักษาโปรแกรม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรแกรม สามารถดูผังงานเพื่อแก้ไขคำสั่งในหลักเกณฑ์ในการเขียนผังงาน

 1. มีทิศทางจากบนลงล่าง หรือจากซ้ายไปขวา
 2. หลีกเลี่ยงจุดตัด
 3. เขียนข้อความให้สั้น กะทัดรัดแต่ได้ใจความลัญลักษณ์ที่ใช้ในผังงานลักษณะการเขียนผังงาน

 1. ทุกผังงานต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด
 2. ทุกสัญลักษณ์ต้องมีลูกศรเชื่อมโยง
 3. เขียนผังงานจากบนลงล่าง หรือจากซ้ายไปขวา
 4. ไม่ควรมีเส้นเชื่อมโยงที่ตัดกัน หากจำเป็นต้องตัดกันควรใช้จุดเชื่อมโยงตัวอย่างผังงาน

แบบฝึกหัด

1. จงเขียนลำดับการทำงานด้วยผังงานโปรแกรมให้ถูกต้อง บริษัทผลิตน้ำตาลต้องการคำนวณเงินโบนัสให้กับพนักงาน กำหนดเกณฑ์การพิจารณาคือ ถ้ายอดขายมากกว่า 5,000 บาท ให้โบนัส 30% ของยอดขาย นอกเหนือจากนั้นให้โบนัส 15% ของยอดขาย กำหนดเงื่อนไขการวนซ้ำ หากกดรหัสพนักงานเป็น 0 หมายถึงการเลิกวนซ้ำ และให้แสดงตัวเลขผลรวมจำนวนพนักงานทั้งหมดที่คำนวณในครั้งนี้

2. จงเขียนลำดับการทำงานด้วยผังงานโปรแกรมในลักษณะงาน พิมพ์เลขที่ ป้อนชื่อนักเรียน คะแนนเก็บ และคะแนนสอบ แล้วแสดงผลรวมคะแนน จำนวน n ราย หารรหัสนักเรียนเป็น 0 ให้พิมพ์คะแนนเฉลี่ยของนักเรียน