4 คอร์สเรียนออนไลน์ จากจุฬาฯ

0
122

ช่วงนี้ปิดเทอมของนักเรียน แต่คุณครูอย่างเรายังคงต้องไปทำงานกันอยู่ ทั้งเอกสารการวัดผลประเมินผลที่ต้องส่ง ทั้งแผนฯ และอื่นๆ อีกมากมาย แต่การเรียนรู้ต้องไม่หยุดนิ่ง วันนี้ครูไอที ขอแนะนำคอร์สเรียนออนไลน์เพื่อให้คุณครูได้พัฒนาตนเองกัน พร้อมแล้ว ไปดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง

1. Introduction to Data Analytics and Big Data รุ่นที่ 6

รายวิชา Intro to Data Analytics and Big Data จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์แห่งการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน คือ Data Analytics หรือที่นิยมเรียนกันว่า DATA SCIENCE และ Big Data โดยจะเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างไร รวมถึงเทคนิคที่สามารถนำข้อมูลมาใช้งานได้ แม้กระทั่งขั้นตอนวิธีการทำงานหรือเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน ทั้งนี้ผู้สอนได้รวบรวมกรณีศึกษามานำเสนอให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านการศึกษา ข้อมูล Social Online รวมไปถึงข้อมูลในรูปแบบแผนที่ และสุดท้ายจะแนะนำการทำ workshop ด้วยโปรแกรม rapidminer ลงทะเบียนเรียน : https://mooc.chula.ac.th/courses/53

2. Kanji Cool Kit Round 2 : คู่คิด คันจิ ยกที่ 2 รุ่นที่ 2

วิชา Kanji Cool Kit Round 2 : คู่คิด คันจิ ยกที่ 2 จะมีเนื้อหาทั้งหมด 4 บทเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับอักษรคันจิเบื้องต้นจำนวน 55 ตัวอักษร โดยจะประกอบไปด้วย วิธีการอ่านออกเสียง ความหมาย ตัวอย่างคำประสม รวมถึงรากบุชุที่สำคัญ เป็นต้น ผู้เรียนสามารถเลือกใช้อักษรคันจิพื้นฐานได้เพิ่มเติมอีก 55 ตัว สามารถอ่านคำศัพท์ที่มีอักษรคันจิพื้นฐานได้และเข้าใจ หรือคาดเดาความหมายได้ ลงทะเบียนเรียน : https://mooc.chula.ac.th/courses/214

3. เศรษฐกิจเกษตร รุ่นที่ 2

วิชาเศรษฐกิจเกษตร จะนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กับการเกษตร โครงสร้างเศรษฐกิจการเกษตรของไทย การผลิต การจัดการผลผลิต การตลาดสินค้าการเกษตร การวิเคราะห์การตลาด การจัดการสินค้า กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แบบจำลองการผลิต ระบบอุปสงค์และอุปทาน ปัจจัยของราคาและปริมาณของสินค้า สหกรณ์การเกษตร สินเชื่อการเกษตร การจัดการสินค้าการเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตร เป็นต้นเพื่อเป็นการแผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจัดการการเกษตรให้แก่ นิสิต นักศึกษา และประชาชนที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้เพื่อใช้ประกอบการทำงาน ลงทะเบียนเรียน : https://mooc.chula.ac.th/courses/211

4. การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง รุ่นที่ 1

การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง (Fostering Self-Directed Learning) เนื้อหาวิชาจะนำเสนอเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการมโนทัศน์ หลักการ เป้าหมาย และความเป็นมาของการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองในโลกยุคใหม่ คุณลักษณะของผู้เรียนผู้ใหญ่ กระบวนการจัดการเรียนรู้และการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือต่าง ๆ สำหรับช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ บทบาทของผู้สอนในฐานะผู้นำการส่งเสริมการเรียนรู้ ลงทะเบียนเรียน : https://mooc.chula.ac.th/courses/271