กรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะ ช่วงชั้นที่1 มี 7 สาระการเรียนรู้ ช่วงชั้นที่2 มี 9 สาระการเรียนรู้

0
373

เว็บไซต์ Competency – based Education ได้เผยแพร่กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) ของนักเรียนใน ช่วงชั้นที่ 1 ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 7 สาระการเรียนรู้ และกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะช่วงชั้นที่ 2 มี 9 สาระการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะ ช่วงชั้นที่ 1 มี 7 สาระการเรียนรู้ ประกอบไปด้วยสาระการเรียนรู้ดังนี้

 1. สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
 2. สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
 3. สาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ
 4. สาระการเรียนรู้ ศิลปะ
 5. สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
 6. สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา
 7. สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ

รายละเอียดทั้งหมดของช่วงชั้นที่ 1 ที่นี่

กรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะ ช่วงชั้นที่ 2 มี 9 สาระการเรียนรู้ ประกอบไปด้วยสาระการเรียนรู้ดังนี้

 1. สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
 2. สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
 3. สาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ
 4. สาระการเรียนรู้ ศิลปะ
 5. สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
 6. สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา
 7. สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ
 8. สาระการเรียนรู้ การจัดการในครัวเรือน
 9. เทคโนโลยีดิจิทัล

รายละเอียดทั้งหมดของช่วงชั้นที่ 2 ที่นี่