คอร์สเรียนฟรีจาก SWU ที่จะเพิ่มสกิลความรู้ที่ครูไม่ควรพลาด

0
789

คอร์สเรียนฟรีจาก SWU ที่จะเพิ่มสกิลความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่จะช่วยให้คุณครูได้ลองเปลี่ยนวิธีคิด ปรับวิธีสอนของตัวเองให้เข้าใจง่ายขึ้น

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้ต่อสัปดาห์/ต่อครั้ง1 ชั่วโมง – 1 ชั่วโมงครึ่ง/ครั้ง
จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด / จำนวนหน่วยกิต6 ชั่วโมงเรียนรู้ (2 ชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์)   /  จำนวน 3 หน่วยกิต
ระดับของเนื้อหารายวิชาปริญญาตรี
ประเภทของการเรียนในรายวิชาเรียนด้วยตนเอง
ระดับความยากของเนื้อหารายวิชาเบื้องต้น
กลุ่มเป้าหมาย ของรายวิชานิสิตนักศึกษา / ครู อาจารย์

พร้อมแล้วไปเรียนกันได้ที่ การพัฒนาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัล | Competency for teacher in digital age | Thai MOOC:LMS