ทำความรู้จัก DC1-DC7 ที่สพฐ. จะพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency : DC) ของครู

0
994

เมื่อคราวที่ สพฐ. ประชุมร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 9 เมษายน 2564 ได้มีการพูดถึง การกำหนดระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency : DC) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งร่างออกมาได้เป็น 3 ระดับ คือ
– สมรรถนะดิจิทัลระดับขั้นพื้นฐาน จะมี 3 ขั้น DC1 DC2 DC3
– สมรรถนะดิจิทัลขั้นกลาง 2 ขั้น DC4 DC5
– สมรรถนะดิจิทัลขั้นสูง 2 ขั้น DC6 DC7

รวมทั้งสิ้นเป็น 7 ขั้น ซึ่งในแต่ละระดับต้องมี สมรรถนะดิจิทัล ที่จำเป็นใน 3 ด้าน คือ ความรู้ ทักษะ และการประยุกต์ใช้ โดยทาง กพฐ. ได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา และทำการยกร่างนี้จนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็จะมีการกำหนดว่า ครูในแต่ละระดับต้องมี สมรรถนะดิจิทัล ที่จำเป็นมากน้อยอย่างไร แล้วจะยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆ ส่วนครูก็จะมี 2 กลุ่ม คือครูที่สอนทางด้านคอมพิวเตอร์และครูที่สอนวิชาทั่วไป ซึ่งหากสามารถทำได้ก็จะช่วยให้ครูในปัจจุบันและครูในอนาคต อย่างเช่นคณะครุศาสตร์หรือคณะศึกษาศาสตร์ที่ผลิตครู สามารถจัดเตรียมนักศึกษาที่เรียนทางด้านครู ให้มุ่งเน้นเข้าไปสู่ทักษะดังกล่าวนี้ได้เลย และยังสามารถเข้ารับการทดสอบที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (ศูนย์ HCEC) ของกระทรวงศึกษาธิการได้ และหากเป็นครูที่ยังเรียนอยู่ในระบบยังไม่จบปริญญาตรี สามารถไปเข้ารับการทดสอบแล้วเชื่อมโยงระดับกับวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาของคุรุสภาได้ หากผ่านการทดสอบของกระทรวงแล้ว ไม่จำเป็นต้องสอบของคุรุสภาซ้ำอีก สามารถใช้แทนกันได้เลย” ประธาน กพฐ. ได้กล่าวไว้

จากแผนภาพจะเห็นว่าในระดับ
DC1-DC3 คือ การมีความสามารถขั้นพื้นฐานที่มีความรู้เกี่ยวกับดิจิทัล
DC4-DC5 คือ มีความรู้พื้นฐาน + กับมีทักษะ ในการจัดการความรู้พื้นฐานนั้นๆ
DC6-DC7 คือ การนำความรู้พื้นฐาน + ทักษะ ไปประยุกต์ใช้เพื่อการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติงาน ด้วยอ้างอิง ประชาสัมพันธ์ สพฐ. – โพสต์ | Facebook