โครงการ พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม AR VR MR และ 3D ในระดับเบื้องต้น

0
486

โอกาสพิเศษสำหรับใคร ที่สนใจด้านเทคโนโลยี ตอนนี้มีโครงการ “พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม AR VR MR และ 3D ในระดับเบื้องต้น” เข้าร่วมการฝึกอบรมออนไลน์ และสร้างผลส่งเข้าประกวด

ที่มา

โครงการความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) จัดทำเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้กับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในการพัฒนาหรือการออกแบบผลงาน AR VR MR ในระดับเบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Unity เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการต่อยอดสู่การเรียน หรือ การทำงานด้านดิจิทัล ในอนาคต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. จนถึงระดับอุดมศึกษาหรือ ปวส. ไม่จำกัดสาขา หรือชั้นปี โดยมีอายุระหว่าง 15-23 ปี
 • มีความพร้อมด้านโปรแกรมและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม
 • มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง 3D เบื้องต้น (ถ้ามี)

โปรแกรมและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม

 • คอมพิวเตอร์สำหรับฝึกอบรม โดยมีคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้
  • ระบบปฏิบัติการ – Windows 10 รุ่น 64bit
  • หน่วยประมวลผล – Intel Core i5-2500K @ 3.3 GHz หรือ AMD FX-8350 @ 4.0 GHz หรือ AMD Phenom II x4 940 @ 3.0 GHz
  • หน่วยความจำ Ram – 8 GB
  • การ์ดแสดงผล NVIDIA GeForce GTX 680 หรือ AMD Radeon HD 7970 ที่มีหน่วยความจำบนการ์ด 2 GB ขึ้นไป
  • มีเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ – 50 GB

ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการอบรม

 • ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร
 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ Click
 • ทำแบบทดสอบ Screen Test ที่เมนู “Test” หัวข้อ “Screen Test”
 • โครงการฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมที่เมนู “Announce”
 • โครงการฯ ส่งอีเมลยืนยันการเข้าร่วมโครงการ
 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม สามารถตรวจสอบวันในการอบรมออนไลน์ได้ที่เมนู “Status”

ข้อมูลเพิ่มเติม : Enhance Innovation Technology on 3D AR VR MR (depa3r.com)