อัพสกิลเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) คอร์สเรียนโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0
1111

รายละเอียดหลักสูตร

ในยุคสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และมีการเติบโตในรูปแบบ S Curve นั้น เรื่อง Digital เป็นเรื่องที่มีผลกระทบในหลายๆ ด้าน กับการใช้ชีวิตรวมถึงการทำงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นจึงมีความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะต้องพัฒนาทักษะทางด้าน Digital ให้กับนักศึกษาหรือประชาชนโดยทั่วไป ให้รู้เท่าทันและใช้งานได้อย่างรู้เท่าทันและให้มีช่องทางในการเรียนรู้อย่างสะดวก รวดเร็วและง่ายต่อการเรียนรู้

Digital literacy เป็นการนำเสนอบทเรียนที่เน้นในเรื่องความเข้าใจพื้นฐานสำหรับท่านที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยในบทเรียนที่สอนจะใช้การอธิบายง่ายๆ ให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย ทั้งนี้จะครอบคลุมในเรื่อง การเข้าใจ (Understand) การใช้ (Use) การสร้าง (Create) และ การเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแสดงให้เห็นผ่าน เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ Smart phone Tablet โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ในรายวิชาที่สอน จะเริ่มต้นจากการรู้จักคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Smart phone โปรแกรมสำเร็จรูปที่ช่วยในการทำงานในสำนักงาน การใช้งาน Social media จริยธรรม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเรื่อง Cyber Security ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้ เป็นส่วนประกอบสำคัญในเรื่อง Digital Literacy ที่จะมาเติมเต็มในการที่จะพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่สังคมยุคดิจิทัล อย่างเต็มรูปแบบและยั่งยืน

เนื้อหาในหลักสูตร

เรียนทั้งหมด 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ (รวมทั้งหมด 15 ชั่วโมง)เนื้อหาที่น่าสนใจทั้งหมด

บทที่ 1 : Essence of Basic Computer and Mobile Devices

บทที่ 2 : Key Applications Word Processing / Presentation / Spreadsheets

บทที่ 3 : Security

บทที่ 4 : Ethics

บทที่ 5 : Online Collaboration.

⭐ เกณฑ์การวัดผลพร้อมรับใบเซอร์ คะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์ รับประกาศนียบัตรในระบบได้