ดาวน์โหลด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ฉบับปรับปรุงแก้ไข 2566

0
3688

กพฐ. ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ฉบับปรับปรุงแก้ไข 2566 โดยปรับตัวชี้วัด ทั้งหมด 2,056 ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดระหว่างทาง 1,285 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดปลายทาง 771 ตัวชี้วัด