สสวท. ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรม “หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science: ESS)” ผ่านทางช่องทางออนไลน์ และได้รับเกียรติบัตรจาก สสวท.

0
332

สสวท. ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรม “หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science: ESS) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)” จำนวน 2 รุ่น ผ่านทางโปรแกรม ZOOM และได้รับเกียรติบัตรจาก สสวท.

รุ่นการรับสมัครประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเข้ารับการอบรม
รุ่นที่ 11 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 256414 มกราคม 25657, 8 และ 11 กุมภาพันธ์ 2565
รุ่นที่ 215 พฤศจิกายน 2564 – 12 มกราคม 256518 กุมภาพันธ์ 256528, 29 มีนาคม 2565 และ 1 เมษายน 2565

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครเข้ารับการอบรม 

1. เป็นครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนละ 2 คน

2. หลังจากผ่านการอบรม โรงเรียนนำกิจกรรมวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบไปใช้ในโรงเรียน

3. ผู้สมัครเข้ารับการอบรมจะต้องเข้าร่วมการอบรม ไม่น้อยกว่า 80% มีผลการทดสอบไม่ต่ำกว่า 70% และส่งงานตามข้อกำหนดของการอบรม ไม่น้อยกว่า 80%

>> ข้อมูลเพิ่มเติมที่ GLOBE THAILAND (ipst.ac.th)