แจกฟรี Ebook เกี่ยวกับการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในประเทศไทย อีก 10 ปีข้างหน้า

0
197

แจกฟรี Ebook เรื่องการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในประเทศไทย อีก 10 ปีข้างหน้า จำนวน 6 เล่ม โดยโครงการวิจัยคาดการณ์อนาคตประเทศไทยปี พ.ศ.2573 “Futures and Beyond: Navigating Thailand toward 2030”  FutureTales LAB by MQDC และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA : National Innovation Agency, Thailand

Future of Living – อนาคตของการใช้ชีวิต

Future of Work – อนาคตของการทำงาน

Future of Learning – อนาคตของการเรียนรู้

Future of Play – อนาคตของความเพลิดเพลิน

Future of Mobility – อนาคตของการเดินทาง

Future of Sustainability – อนาคตของความยั่งยืน

อ้างอิง FutureTales LAB by MQDC และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA