แจกฟรี อีบุ๊คเกี่ยวกับ แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามบริบทไทย โดยสำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

0
3956

OECebook เปิดตัว Book set ชุดหนังสือ: แนะนำแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายของเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สมองพัฒนาอย่างรวดเร็ว และเป็นรากฐานสำคัญของการเรียนรู้ เพื่อให้คุณครู พ่อแม่ รวมถึงผู้ปกครอง นำไปประยุกต์ใช้ให้เด็กเกิดพัฒนาการรอบด้าน ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่

เล่มที่ 1 แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบไฮสโป (HIGH/SCOPE APPROACH) http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1964-file.pdf

เล่มที่ 2 แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบวอลดอร์ฟ (WALDORF APPROACH) http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1965-file.pdf

เล่มที่ 3 แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบมอนเตลชอรี (MONTESSORI APPROACH) http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1966-file.pdf

เล่มที่ 4 แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ (PROJECT APPROACH) http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1967-file.pdf

เล่มที่ 5 แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางผ่าน กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1968-file.pdf

เล่มที่ 6 แนวทางการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง( EXECUTIVE FUNCTIONS : EF) http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1969-file.pdf

สอบถามความรู้เพิ่มเติม
0 2668 7123 ต่อ สำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ช่องทางการติดต่อ OEC NEWS สภาการศึกษา
• Website: http://www.onec.go.th
• Facebook: https://www.facebook.com/OECSocial
• YouTube: https://bit.ly/2zXPkxO
• LINE: @OECNews | http://line.me/ti/p/@OECNews