แจกฟรี!! วิจัยบริหารการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา

0
5624

วิจัยฉบับนี้แอดมินทำตั้งแต่สมัยเรียน ป.โท บริหารการศึกษา ดังนั้นข้อมูลบางส่วนอาจไม่ถูกต้องในปัจจุบัน การเผยแพร่ฉบับนี้ เผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ ได้เข้าใจกระบวนการ และมีแนวทางในการจัดทำ ห้ามนำไปลอก เลียนแบบ หรือหาผลประโยชน์อื่นใดโดยเด็ดขาด


ในวิจัยประกอบด้วย…

1-ปก
2-ปกลงนาม
3-บทคัดย่อ
4-บทคัดย่อ-eng
5-กิติกรรมประกาศ
6-สารบัญ
7-บทที่ 1
8-บทที่ 2
9-บทที่ 3
10-บทที่ 4
11-บทที่ 5
12-บรรณานุกรม
13-ภาคผนวก ก แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
14-ภาคผนวก ข ค่าสถิติ
15-ภาคผนวก ค รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
16-ภาคผนวก ง การหาคุณภาพเครื่องมือ