หลักการพื้นฐานทางกฎหมายอาญา​ (Fundamental Principles of Criminal Law)

0
145

วันหยุดแบบนี้ แต่ครูเราหยุดไม่ได้ วันนี้ครูไอทีมีคอร์สดีๆ มาบอกต่อสำหรับคุณครูสังคม และคุณครูที่สนใจอยากอัปสกิลความรู้เรื่อง “กฎหมายอาญา” ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานในชีวิตประจำวัน โดยเป็นหลักสูตรจากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้อมูลมีดังนี้

อาจารย์ผู้สอน : ดร.ฐิตินันท์ เต็งอำนวย อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ช่วงเวลาเรียน : เริ่มลงทะเบียน 7 ตุลาคม 2565 สิ้นสุดการเรียน 30 พฤศจิกายน 2565 (เป็นรุ่นที่ 5 อบรมผ่านมาแล้ว 4 รุ่น)

เกณฑ์การเรียนจบ : ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

เกี่ยวกับรายวิชา :
รายวิชา หลักการพื้นฐานทางกฎหมายอาญา จะมีเนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายอาญา โครงสร้างความรับผิดทางอาญา เหตุลดโทษ การพยายามกระทำความผิด บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และความผิดอาญาในบางฐานความผิดที่สำคัญ

โดยเนื้อหาในรายวิชา หลักการพื้นฐานทางกฎหมายอาญา ประกอบด้วย

บทที่ 1 ลักษณะและขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายอาญา
บทที่ 2 โครงสร้างความรับผิดทางอาญา
บทที่ 3 โครงสร้างความรับผิดทางอาญา (ต่อ)
บทที่ 4 การพยายามกระทำความผิด
บทที่ 5 บุคคลที่เกี่ยวข้องในการกระทำผิด
บทที่ 6 ฐานความผิดที่สำคัญและน่าสนใจ

วัตถุประสงค์ :

  1. เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจหลักการพื้นฐานของกฎหมายอาญา
  2. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถนำเอาหลักกฎหมายอาญามาปรับใช้แก่สถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันได้ หรือสามารถนำมาอธิบายเหตุผลของคำพิพากษาในคดีต่างๆ ที่ปรากฏตามข่าวหรือสื่อสาธารณะได้