โครงการครูรักษ์ถิ่น รุ่นที่ 3 เรียนฟรี จบแล้วบรรจุโรงเรียนใกล้บ้าน

0
716

วัตถุประสงค์

  1. ผลิตและพัฒนาครูรุ่นใหม่สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนในชุมชนพื้นที่ห่าง ไกลจํานวน 5 รุ่น ๆ ละ 300 คน (1,500 คน)
  2. ส่งเสริมการทํางานร่วมกันของหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนาครู กับหน่วยงาน ที่ใช้ครูตั้งแต่ต้นทาง
  3. ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูให้ตรงกับลักษณะงาน และตามบริบทของโรงเรียน และชุมชนในพื้นที่ห่างไกล และสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน


เป้าหมายของโครงการครูรักษ์ถิ่น

  1. สนับสนุนนักเรียนในท้องถิ่นที่มีผลการเรียนดีและรักเป็นครูได้เรียนครูจนจบและกลับ ไปทํางานในท้องถิ่นบ้านเกิดของตนเองได้
  2. ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมโครงการ ปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพ โรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกล โดยมีการฝึกสอนร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนและชุมชนที่ จะต้องไปทํางานจริงตั้งแต่เป็นนักศึกษา
  3. มีการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและสังคมแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ก่อน เข้าเรียน
  4. ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะสําคัญเพื่อสนับสนุน ให้ผู้เรียนรักถิ่นฐานบ้านเกิด ร่วมแก้ไขปัญหา และพัฒนาท้องถิ่น


รายละเอียดต่างๆ ที่ info_2แผ่นรวมPDF (eef.or.th)