คอร์สฟรี ม.ศิลปากร เติมความรู้ในช่วงเวลาว่าง ผ่านเว็บ Thaimooc คลิกเลย !

0
292

🖋 การวิจัยทางการศึกษา | Educational Research
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:SU+SU004+2017/about

🖋 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซี | Computer programming skills with C language
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:SU+SU011+2021/about

🖋 มนุษย์กับศิลปะ | Man and Art
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:SU+SU009+2019/about

🖋 ศิลปะศิลปากร | Silpakorn Arts
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:SU+SU010+2020/about

🖋 การออกแบบภาพประกอบสื่อสําหรับเด็ก
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:SU+SU005+2017/about

🖋 พลเมืองดิจิทัล | Digital Citizenship
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:SU+SU008+2019/about

🖋 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม | Information Technology for Archives and Cultural Heritage Information Management
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:SU+SU007+2018/about

🖋 กิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์สําหรับเด็กปฐมวัย
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:SU+SU001+2017/about
.
📌 วิธีการสมัครเข้าเป็นสมาชิก
https://www.facebook.com/ThaiMOOC/posts/1646232145708423

📌 ขั้นตอนเรียนออนไลน์กับ Thai MOOC
https://www.facebook.com/ThaiMOOC/posts/1678665039131800