อบรมออนไลน์ โดย ก.พ. หลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล

0
186
เป้าหมายการเรียนรู้
  1. เพื่อให้สามารถอธิบายสถานการณ์การใช้งานอินเตอร์เน็ตและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัล
  2. เพื่อให้สามารถยกตัวอย่างการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์และสิ่งที่ต้องพึงระวัง เพื่อให้ปลอดภัยจากภัยคุกคาม
  3. เพื่อให้สามารถยกตัวอย่างภัยคุกคามต่าง ๆ ได้
  4. เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการป้องกันตรวจสอบความปลอดภัยด้วยตนเอง
วิทยากร : อาจารย์ณัฐ พยงค์ศรี
ประเด็นการเรียนรู้
  1. แนวโน้มการใช้งานอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย สถิติการใช้งานของประเทศไทย ความสัมพันธ์และการกระจายตัวของข้อมูล วิวัฒนาการของเว็บไซต์
  2. รูปแบบและลักษณะการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ สิ่งที่ต้องพึงระวังในการใช้งานบนอินเทอร์เน็ต พรบ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  3. การใช้โปรแกรมและการบริโภคข้อมูลโดยขาดความยั้งคิด
  4. การตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับ Facebook Gmail LINE
วิธีการประเมินผล : ทำแบบทดสอบหลังเรียนได้มากกว่า 60%