อบรมออนไลน์ โดย ก.พ. หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล

0
208
เป้าหมายการเรียนรู้
  1. เพื่อให้สามารถอธิบายการใช้งานของ Microsoft Excel ได้
  2. เพื่อให้สามารถใช้ Microsoft Excel ในการทำตารางข้อมูลได้
  3. เพื่อให้สามารถใช้สูตรและฟังก์ชันพื้นฐานในการคำนวณได้
  4. เพื่อให้สามารถใช้ Microsoft Excel ในการสร้างกราฟข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผลข้อมูลได้
วิทยากร : ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์
ประเด็นการเรียนรู้
  1. การใช้งาน Excel 2016 เบื้องต้น รู้จักกับ Account และ Services เทคนิคการป้อนข้อมูลแบบรวดเร็ว
  2. การป้อนข้อมูลใน Worksheet การจัดรูปแบบข้อมูล
  3. แนะนำการใช้ฟังก์ชั่นและสูตรคำนวณ เทคนิคการใส่สูตรคำนวณ Excel Formula
  4. การนำเสนอข้อมูลโดยแผนภูมิและกราฟ การสร้างแผนภูมิ Chart ใน Excel เทคนิคการใช้ Microsoft Excel สอนภาษาอังกฤษ