อบรมออนไลน์ โดย ก.พ. หลักสูตร Microsoft Office Excel 2016 

0
186

เป้าหมายการเรียนรู้ : ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้งาน Microsoft Office Excel 2016 และ 2019

วิทยากร : น.ต.ดร.ชวพงศธร ไวสาวิกรรม

ประเด็นการเรียนรู้

  1. การทำสูตรคำนวณอายุงาน อายุราชการ
  2. การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนที่สามมิติ
  3. การแยกช้อมูลออกเป็นคอลัมน์ และการรวมข้อมูล
  4. การทำ Excel พูดภาษาอังกฤษ และคำอ่านตัวเลข
  5. การนำเสนอข้อมูลด้วย Conditional Formatting
  6. การวิเคราะข้อมูลด้วย Chart
  7. การใช้คำสั่ง if และการ filter ขัอมูล