อบรมออนไลน์ โดย ก.พ. หลักสูตร การทำอินโฟกราฟิก (Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ์

0
275
เป้าหมายการเรียนรู้
  1. ผู้เข้าอบรมสามารถนำแนวคิด และหลักการ ไปสร้างสรรค์งานอินโฟกราฟิกได้
  2. ผู้เข้าอบรมเข้าใจกระบวนการผลิตสื่ออินโฟกราฟิก
  3. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ต่อได้
วิทยากร : อาจารย์กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
ประเด็นการเรียนรู้
  1. อินโฟกราฟิกและหลักการออกแบบ
  2. Adobe Illustrator เบื้องต้น
  3. Adobe Illustrator การวาดรูปด้วยเครื่องมือพื้นฐาน
  4. Adobe Illustrator การวาดรูปด้วยเครื่องมือขั้นสูง
  5. Adobe Illustrator การลงสีแบบต่างๆ
  6. Adobe Illustrator การจัดการกับ วัตถุและการจัดองค์ประกอบ
  7. Adobe Illustrator กระบวนการ Export และเผยแพร่ชิ้นงาน