อบรมออนไลน์ โดย ก.พ. หลักสูตร การผลิตคลิปสั้นเพื่อการเรียนรู้แบบ Micro Learning

0
220
เป้าหมายการเรียนรู้
  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับ Micro Learning ได้อย่างถูกต้อง
  2. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้วิธีการเตรียมตัวผลิตคลิปสั้นเพื่อการเรียนรู้ได้
  3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือการผลิตคลิปสั้นเพื่อการเรียนรู้ได้
วิทยากร : ดร. ธีรัตน์ โสดารัตน์
ประเด็นการเรียนรู้
  1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Micro Learning
  2. เตรียมตัวผลิตคลิปสั้นเพื่อการเรียนรู้
  3. เครื่องมือการผลิตคลิปสั้นเพื่อการเรียนรู้