อบรมออนไลน์ โดย ก.พ. หลักสูตร Microsoft Office Word 2016

0
185

เป้าหมายการเรียนรู้ : ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้งาน Microsoft Office Word 2016 และ2019

วิทยากร : น.ต.ดร.ชวพงศธร ไวสาวิกรรม

ประเด็นการเรียนรู้

 1. การจัดการตัวอักษร
 2. การจัดการรูปแบบเอกสาร
 3. การจัดการตารางในเอกสาร
 4. การจัดการกับรูปภาพในเอกสาร
 5. การแทรกลักษณะพิเศษต่างๆ ในหน้าเอกสาร
 6. การพิมพ์เอกสารและการตั้งค่าที่เหมาะสม
 7. การสร้างรายงาน
 8. การตรวจสอบและแก้ไขข้อความในเอกสาร
 9. การทํา Mail Merge

กลุ่มเป้าหมาย

 1. บุคลากรภาครัฐ
 2. บุคคลทั่วไป

วิธีการประเมินผล : ทำแบบทดสอบหลังเรียนได้มากกว่า 60%