คัดมาให้แล้ว คอร์สเรียนออนไลน์มหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับครูทั้ง 8 กลุ่มสาระ

0
4041

วันนี้ครูไอทีมีคอร์สเรียนออนไลน์จากมหาวิทยาลัยนเรศวรมาแนะนำให้คุณครูทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้พัฒนาตนเอง เพื่อเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้สำหรับนำมาเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning พร้อมแล้ว มาเริ่มกันเลย

สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น | Introduction to Statistics and Data Analytics

กฎหมายควบคุมอาคาร | Building Regulations

คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน | Introduction to Computer Information science | Thai MOOC Directory

เขียนแบบสถาปัตยกรรม | Architectural Drawing | Thai MOOC Directory

สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม | Human Right in Justice Procedure | Thai MOOC Directory

กฎหมายโทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัล | Telecommunication Laws and Digital Economy | Thai MOOC Directory

การบริหารงานภาครัฐ | Public Administration | Thai MOOC Directory

การบูรณาการ ICTเพื่อการเรียนรู้สะเต็มศึกษา | Stem Education | Thai MOOC Directory

การเรียนร่วมศตวรรษที่ 21 | Start up Inclusive Education in 21st Century | Thai MOOC Directory

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | Human Resource Management | Thai MOOC Directory

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ยุคสร้างสรรค์ | Developing Learning Innovation for the Creativity Era | Thai MOOC Directory

การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ | Creative Use of social media | Thai MOOC Directory

โปรแกรม Python สำหรับการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ | Python Programming for Scientific Computations | Thai MOOC Directory

การใช้ ICT เพื่อสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ | The use of information technology for professional skill | Thai MOOC Directory

วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง | DC Electric Circuit Analysis | Thai MOOC Directory

พลังงานทดแทน | Renewable Energy | Thai MOOC Directory

ภาษาอังกฤษสำหรับนักคอมพิวเตอร์ | English for Computing | Thai MOOC Directory

การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาครูยุคใหม่ | Counseling for Teachers Development in New Era | Thai MOOC Directory