รวม 7 หลักสูตรอบรมออนไลน์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในยุคนี้ โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร

0
2004

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ที่เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันสุดๆ โดยจะเริ่มอบรมในวันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564 นี้ คุณครูท่านไหนมีเวลาลงทะเบียนได้เลย

อ.ธัญวดี เรื่อง รู้เท่าทันสื่ออย่างสร้างสรรค์ : การจัดการเรียนการสอนสำหรับครู


ผศ.ดร.คุณอนันทน์ เรื่อง Micro learning การเรียนรู้พอดีคำ


ดร.ภัทร์พงษ์ เรื่อง A.I. ทางการศึกษา โดยใช้ Machine Learning อย่างง่ายโดยไม่ต้องเขียนโค้ด


รศ.ดร.ทิพรัตน์ เรื่อง การวัดผลประเมินผลออนไลน์


ผศ.ดร.กอบสุข เรื่อง Online Teaching Tools : เครื่องมือสำหรับครูสอนออนไลน์


ผศ.ดร.กิตติพงษ์ เรื่อง การสอนออนไลน์ผ่านgoogle Meet and google Drive for Digital classroom


อ.ราชการ เรื่อง เเนะนำการบูรณาการกับการประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์กับการเรียนการสอน ในยุค Covid-19


ข้อมูลเพิ่มเติม ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร – โพสต์ | Facebook