หลักสูตรอบรมออนไลน์ เรื่อง วิทยาการคำนวณ และโค้ดดิ้ง ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทันที โดยโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) จำนวนจำกัด

0
3215

หลักสูตรวิทยาการคำนวณ และโค้ดดิ้ง

วิทยาการคำนวนเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) อยู่ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ซึ่งสามารถใช้เพื่อการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ส่วนการโค้ดดิ้งเป็นการพัฒนาทักษะในการสั่งงานคอมพิวเตอร์ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำเทคโนโลยีมาพัฒนาชีวิต อาชีพ การงานและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำอธิบาย

  1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
  2. ศึกษาทำความเข้าใจบทเรียน
  3. ทำแบบทดสอบหลังเรียน
    (โดยเกณฑ์การผ่านเพื่อรับวุฒิบัตร คือ ต้องได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป)หมายเหตุ
– หากคุณครูไม่สามารถเข้าทำแบบทดสอบหลังเรียนได้ เนื่องมาจากจำนวนผู้เข้าทำแบบทดสอบเต็มนะครับ ใจเย็นๆ รอเข้าทำในวันถัดไป ระบบจะเปิดให้โดยอัตโนมัติ
– เกียรติบัตรจัดส่งทางอีเมล ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าอบรม