คู่มือการดําเนินงาน ความปลอดภัยสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

0
231

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดทําขึ้นเพื่อให้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษและสถานศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ด้านความปลอดภัยสถานศึกษา โดยมีเป้าหมายให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการปกป้อง คุ้มครอง ดูแล ช่วยเหลือ เยียวยา มีความมั่นคงและปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายความปลอดภัย ของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยในคู่มือการดําเนินงานเล่มนี้ประกอบด้วย ความสําคัญและวัตถุประสงค์ของความปลอดภัย สถานศึกษา องค์ความรู้ด้านความปลอดภัย การเสริมสร้างความปลอดภัย การติดต่อสื่อสาร และการกํากับ ติดตามและประเมิน ผลสถานศึกษาปลอดภัย

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ขอบคุณคณะทํางานทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดทําคู่มือการดําเนินงาน ความปลอดภัยสถานศึกษาเล่มนี้จนสําเร็จลุล่วง

แนวทางในการปฏิบัติงาน ด้านความปลอดภัยสถานศึกษา โดยมีเป้าหมายให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการปกป้อง คุ้มครอง ดูแล ช่วยเหลือ เยียวยา มีความมั่นคงและปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยในคู่มือการดําเนินงานเล่มนี้ประกอบด้วย ความสําคัญและวัตถุประสงค์ของความปลอดภัย สถานศึกษา องค์ความรู้ด้านความปลอดภัย การเสริมสร้างความปลอดภัย การติดต่อสื่อสาร และการกํากับ ติดตามและประเมิน ผลสถานศึกษาปลอดภัย