ดาวน์โหลดฟรี บันทึกข้อความขออนุญาตใช้หลักสูตร/หน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้

0
1716

ดาวน์โหลดฟรี บันทึกข้อความขออนุญาตใช้หลักสูตร/หน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่สอน ตอบสนองหลายตัวชี้วัดของการประเมินวิทยฐานะ ว21

ตัวชี้วัดที่ 1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร

ตัวชี้วัดที่ 1.2 การจัดการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้

ตัวชี้วัดที่ 1.2 การจัดการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้