การตรวจสอบสิทธิ์ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (COVID-19) อัตรา 2,000 บาทต่อคน

0
3452

แจ้งข่าว ขณะนี้ นักเรียนและผู้ปกครอง ที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. สามารถตรวจสอบสถานะของการมีสิทธิ์ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (COVID-19) อัตรา 2,000 บาทต่อคน ได้แล้ว ที่ เว็บไซต์ https://student.edudev.in.th โดยจะต้องมีข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน และเลขประจำตัวนักเรียน ที่โรงเรียนรายงานเข้ามาในระบบและยืนยันข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

หมายเหตุ1 กรณีที่มีการย้ายสถานศึกษาหลังวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ให้ใช้เลขประจำตัวของสถานศึกษาเดิมจึงจะพบสิทธิ์

หมายเหตุ2 อายุต่ำกว่าเกณฑ์ – เกินเกณฑ์ จะยังไม่ได้สิทธิ์ในรอบนี้

ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://student.edudev.in.th

2. กรอกเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน / กรอกเลขประจำตัวนักเรียน / กรอกรหัสยืนยัน 6 หลัก แล้วกดที่ปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูล”


3. ถ้ามีสิทธิ์ จะพบกับชื่อของนักเรียน ชื่อโรงเรียนที่นักเรียนเรียนอยู่ ระดับชั้น และข้อความว่า “พบข้อมูลการมีตัวตน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564”