ดวน์โหลดฟรี แบบประเมินสื่อการสอน โดยนักเรียน

0
6080

ดาวน์โหลดไปใช้กันได้เลย แบบประเมินสื่อการสอนของครู ที่ประเมินโดยนักเรียน แบบประเมินประกอบด้วย ด้านเนื้อหา ด้านภาษา ด้านวัตถุประสงค์ และด้านลักษณะสื่อ ได้แก่ ตัวอักษร ภาพประกอบ แผนภูมิ แผนผัง ตาราง พร้อมด้วยเกณฑ์การแปลความหมาย