ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน

1
6485

ระบบคืออะไร

          ระบบ (System) คือคำที่ใช้เรียกแทนสิ่งๆ ที่มีส่วนประกอบตั้งแต่สองส่วนขึ้นไป และทำงานสัมพันธ์กัน เพื่อให้สามารถทำงานได้ตามหน้าที่ (Function) ที่กำหนด เช่น กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายรูปมีเลนส์รับแสงทำงานแทนเลนส์ตาของมนุษย์ มีฟิล์มซึ่งเป็นวัสดุไวแสงทำงานคล้ายเรตินา  ภาพของวัตถุที่ตกอยู่บนฟิล์มจะมีลักษณะภาพชัดที่เรตินา โดยมีไดอะเฟรมที่ทำงานงานคล้ายม่านตาควบคุมปริมาณแสงที่ผ่านเข้ากล้อง ทำให้เกิดภาพที่ชัดเจนบนฟิล์ม การบันทึกภาพโดยการกดชัตเตอร์ลงไปบนกล้องถ่ายรูป ไดอะเฟรมจะเปิดให้แสงเข้ามาตัวเลนส์ จากนั้นก็จะบันทึกภาพลงในฉากรับภาพที่เราเรียกว่าฟิล์มระบบทางเทคโนโลยี

          การทำงานของระบบเทคโนโลยีจะประกอบไปด้วย ตัวป้อน (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) ที่สัมพันธ์กัน นอกจากนี้ระบบทางเทคโนโลยีอาจมีข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เพื่อใช้ปรับปรุงการทำงานระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน

          เทคโนโลยีบางอย่างอาจประกอบด้วยระบบย่อยหลายระบบที่ทำงานสัมพันธ์กันอยู่ หากระบบย่อยใดทำงานผิดพลาด จะส่งผลต่อการทำงานของเทคโนโลยีนั้นไปด้วย เช่น ระบบของเครื่องปรับอากาศ ที่มีการทำงานของระบบคอยล์ร้อย ระบบลดความดัน ระบบคอยล์เย็น และระบบเพิ่มความดัน เป็นต้นกิจกรรม

          ให้นักเรียนเลือกเทคโนโลยีที่สนใจ 1 อย่าง เพื่อวิเคราะห์การทำงานของเทคโนโลยี แล้วเขียนแผนภาพแสดงการทำงานในรูปแบบของระบบทางเทคโนโลยี โดยระบุระบบย่อยที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ระบบ พร้อมอธิบายความสัมพันธ์ของระบบย่อยเหล่านั้น

1. แผนภาพแสดงการทำงานในรูปแบบของระบบทางเทคโนโลยี


2. ระบุระบบย่อยที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ระบบ


3. อธิบายความสัมพันธ์ของระบบย่อย

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

อ้างอิง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, “เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)”, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 หน้า 7-16

ณัฐดนัย เนียมทอง, “ฟิสิกส์กับกล้องถ่ายรูป”, http://www.scimath.org, สืบค้นวันที่ 4 ก.ย. 61

Comments are closed.