วิทยาการคำนวณ ม.1

0
20585

คำอธิบายรายวิชา
โครงสร้างรายวิชา


หน่วยที่ 1 นามธรรมกับการแก้ปัญหา
บทที่ 1 แนวคิดเชิงนามธรรม
บทที่ 2 ขั้นตอนการแก้ปัญหา
บทที่ 3 รหัสลำลองและผังงาน
บทที่ 4 ภาษาโปรแกรม


หน่วยที่ 2 เขียนโปรแกรมเบื้องต้น
บทที่ 5 ภาษาไพทอน
บทที่ 6 การทำงานแบบวนซ้ำและมีทางเลือก


หน่วยที่ 3 จัดการกับข้อมูล
บทที่ 7 ข้อมูล
บทที่ 8 ซอฟต์แวร์จัดการข้อมูล


หน่วยที่ 4 ใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย
บทที่ 9 ภัยคุกคามจากเทคโนโลยี
บทที่ 10 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


แบบประเมินการใช้สื่อ