วิทยาการคำนวณ ม.1

0
21889

คำอธิบายรายวิชา
โครงสร้างรายวิชา


หน่วยที่ 1 นามธรรมกับการแก้ปัญหา
1. แนวคิดเชิงนามธรรม
2. ขั้นตอนการแก้ปัญหา
3. รหัสลำลองและผังงาน
4. ภาษาโปรแกรม


หน่วยที่ 2 เขียนโปรแกรมเบื้องต้น
5. ภาษาไพทอน
6. การทำงานแบบวนซ้ำและมีทางเลือก


หน่วยที่ 3 จัดการกับข้อมูล
7. ข้อมูล
8. ซอฟต์แวร์จัดการข้อมูล


หน่วยที่ 4 ใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย
9. ภัยคุกคามจากเทคโนโลยี
10. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


แบบประเมินการใช้สื่อ