วิทยาการคำนวณ ม.2

0
20695

คำอธิบายรายวิชา
โครงสร้างรายวิชา


หน่วยที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ
บทที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ (2 ชม.)


หน่วยที่ 2 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
บทที่ 2 ทบทวน Scratch (1 ชม.)
บทที่ 3 ประยุกต์ใช้ Scratch สร้างงาน (4 ชม.)
– ทบทวน ภาษาไพทอน
– ทบทวน การทำงานแบบวนซ้ำและมีทางเลือก
บทที่ 4 ตัวดำเนินการบูลีน (2 ชม.)
บทที่ 5 การวนซ้ำด้วยคำสั่ง while (1 ชม.)
บทที่ 6 เงื่อนไขทางเลือก if-elif-else (1 ชม.)
บทที่ 7 ฟังก์ชัน (1 ชม.)


หน่วยที่ 3 ระบบคอมพิวเตอร์
บทที่ 8 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ (2 ชม.)
บทที่ 9 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (2 ชม.)


หน่วยที่ 4 เทคโนโลยีการสื่อสาร
บทที่ 10 เทคโนโลยีการสื่อสาร (1 ชม.)
บทที่ 11 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ (1 ชม.)


แบบประเมินการใช้สื่อ