วิทยาการคำนวณ ม.2

0
22314

คำอธิบายรายวิชา
โครงสร้างรายวิชา


หน่วยที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ
1. แนวคิดเชิงคำนวณ (2 ชม.)


หน่วยที่ 2 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
2. ทบทวน Scratch (1 ชม.)
3. ประยุกต์ใช้ Scratch สร้างงาน (4 ชม.)
– ทบทวน ภาษาไพทอน
– ทบทวน การทำงานแบบวนซ้ำและมีทางเลือก
4. ตัวดำเนินการบูลีน (2 ชม.)
5. การวนซ้ำด้วยคำสั่ง while (1 ชม.)
6. เงื่อนไขทางเลือก if-elif-else (1 ชม.)
7. ฟังก์ชัน (1 ชม.)


หน่วยที่ 3 ระบบคอมพิวเตอร์
8. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ (2 ชม.)
9. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (2 ชม.)


หน่วยที่ 4 เทคโนโลยีการสื่อสาร
10. เทคโนโลยีการสื่อสาร (1 ชม.)
11. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ (1 ชม.)


แบบประเมินการใช้สื่อ