วิทยาการคำนวณ ม.2

0
12786

คำอธิบายรายวิชา
โครงสร้างรายวิชา


หน่วยที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ
บทที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ


หน่วยที่ 2 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
บทที่ 2 ทบทวน Scratch
บทที่ 3 ประยุกต์ใช้ Scratch สร้างงาน
บทที่ 4 ตัวดำเนินการบูลีน
บทที่ 5 การวนซ้ำด้วยคำสั่ง while
บทที่ 6 เงื่อนไขทางเลือก if-elif-else
บทที่ 7 ฟังก์ชัน


หน่วยที่ 3 ระบบคอมพิวเตอร์
บทที่ 8 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
บทที่ 9 ซอฟต์แวร์ประยุกต์


หน่วยที่ 4 เทคโนโลยีการสื่อสาร
บทที่ 10 เทคโนโลยีการสื่อสาร
บทที่ 11 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ


แบบประเมินการใช้สื่อ