วิทยาการคำนวณ ม.3

0
9274

คำอธิบายรายวิชา
โครงสร้างรายวิชา
กำหนดการสอน


หน่วยที่ 1 พัฒนาแอปพลิเคชัน
1. การพัฒนาแอพพลิเคชัน
2. การวางแผนการพัฒนาและการติดตามความก้าวหน้า
3. การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย MIT App Inventor
4. ประยุกต์ใช้ MIT App Inventor สร้างงาน
5. สร้างส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (GUI)


หน่วยที่ 2 การประมวลผลข้อมูล
6. การประมวลผลสารสนเทศด้วย Python
7. การประมวลผลข้อมูล


หน่วยที่ 3 อินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง 
8. IoT ในชีวิตประจำวัน


หน่วยที่ 4 ใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน
9. การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
10. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
11. กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และลิขสิทธิ์