วิทยาการคำนวณ ม.3

0
9063

คำอธิบายรายวิชา
โครงสร้างรายวิชา


หน่วยที่ 1 พัฒนาแอปพลิเคชัน
1. การพัฒนาแอพพลิเคชัน
2. การวางแผนการพัฒนาและการติดตามความก้าวหน้า
3. การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย MIT App Inventor
4. ประยุกต์ใช้ MIT App Inventor สร้างงาน
5. การประมวลผลสารสนเทศด้วย Python
6. สร้างส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (GUI)
7. IoT ในชีวิตประจำวัน


หน่วยที่ 2 การประมวลผลข้อมูล
8. การประมวลผลข้อมูล


หน่วยที่ 3 ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
9. การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล


หน่วยที่ 4 ใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย
10. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
11. กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และลิขสิทธิ์