วิทยาการคำนวณ ม.3

0
7851

คำอธิบายรายวิชา
โครงสร้างรายวิชา


หน่วยที่ 1 พัฒนาแอปพลิเคชัน
บทที่ 1 การพัฒนาแอพพลิเคชัน
บทที่ 2 การวางแผนการพัฒนาและการติดตามความก้าวหน้า
บทที่ 3 สร้างเกมบวกเลขด้วย Scratch
บทที่ 4 ประยุกต์ใช้ Scratch สร้างงาน
บทที่ 5 การประมวลผลสารสนเทศด้วย Python
บทที่ 6 สร้างส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (GUI)
บทที่ 7 IoT ในชีวิตประจำวัน


หน่วยที่ 2 การประมวลผลข้อมูล
บทที่ 8 การประมวลผลข้อมูล


หน่วยที่ 3 ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
บทที่ 9 การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล


หน่วยที่ 4 ใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย
บทที่ 10 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
บทที่ 11 กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และลิขสิทธิ์